Všeobecné obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky na vykonanie diela alebo dodávku prác - Dispo Line Relay s.r.o. ako objednávateľ:

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky na vykonanie diela a dodávku prác (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa aplikujú na všetky zmluvy a objednávky (ďalej spoločne a nerozdielne ako „Zmluva“), ktoré spoločnosť Dispo Line Relay s.r.o. so sídlom Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava, (ďalej len „objednávateľ“) s druhou zmluvnou stranou (ďalej len „zhotoviteľ“) uzatvára za účelom vykonania určitého diela alebo dodávky určitého druhu prác (ďalej len „dielo“). Každý obchodný vzťah medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uzatvára na základe písomnej objednávky (ďalej „objednávka“) alebo na základe zmluvy. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktorí uzatvorili Zmluvu.
 2. Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne. V takom prípade majú odchylné dojednania prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb./ 264/2017Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy a každej objednávky.
 4. V zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zmluva alebo objednávka považuje za uzavretú (i) dňom podpisu písomného vyhotovenia zmluvy zmluvnými stranami alebo (ii) dňom doručenia písomného potvrdenia zhotoviteľa, ktorým zhotoviteľ akceptuje podmienky navrhnuté objednávateľom v objednávke a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Forma doručenia písomného potvrdenia môže byť poštou, faxom, resp. e-mailom.
 5. Každá Zmluva musí obsahovať základné identifikačné údaje zmluvných strán v zmysle zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, prípadne zápisu v inej zákonom predpísanej evidencii. Každá zmluvná strana je zároveň povinná všetky zmeny, ktoré u nej nastanú a ktoré sa zapisujú do vyššie uvedených evidencií, bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane, inak zodpovedá za škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
 6. Zmluvu v mene zhotoviteľa a objednávateľa podpisujú: členovia štatutárneho orgánu alebo osoba splnomocnená štatutárnym orgánom, ktorí konajú v mene a na účet zhotoviteľa a objednávateľa a ich podpis je voči tretím osobám záväzný.
 1. Zástupcami zmluvných strán, okrem členov štatutárneho orgánu, ktorí môžu robiť právne úkony namiesto členov štatutárneho orgánu, môžu byť iné osoby len v prípade, ak to vyplýva z vnútorných predpisov objednávateľa alebo zhotoviteľa, alebo je to vzhľadom k pracovnému zaradeniu týchto osôb obvyklé. Oprávnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa sú oprávnení k úkonom technického, účtovného resp. iného charakteru len v súvislosti s objednaným dielom, vrátane odovzdania a prevzatia diela.
 2. Zástupca zhotoviteľa musí mať dostatočné kompetencie zhotoviteľa a odborné znalosti tak, aby mohol predmetné veci s objednávateľom prerokovať a vo veci rozhodnúť. Zástupca objednávateľa má povinnosť:
  • byť dostupný mobilným telefónom po celú dobu montáže diela,
  • zúčastňovať sa pravidelných koordinačných stretnutí subdodávateľov zhotoviteľa, pričom miesto a čas týchto stretnutí určí zhotoviteľ písomne alebo zápisom do stavebného denníka.
 3. Zástupca zhotoviteľa musí byť na žiadosť objednávateľa bezodkladne vymenený, ak neposkytuje objednávateľovi dostatočnú súčinnosť, čo môže mať za následok sťaženie priebehu zhotovenia diela, koordináciu ostatných subdodávateľov objednávateľa a pod. Toto ustanovenie nie je možné použiť, ak takýto zástupca zhotoviteľa ospravedlní svoju neúčasť na stretnutí s dostatočným aspoň jednodňovým časovým predstihom.

  Objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ nie je oprávnený odmietnuť vyslanie iného oprávneného zástupcu zhotoviteľa, ktorý má dostatočné kompetencie a je vybavený príslušnou právomocou, a to najmä v prípade, že neúčasť zhotoviteľa na takomto jednaní by zapríčinila sťaženie vykonania diela, koordináciu ostatných subdodávateľov objednávateľa a pod.

 1. Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa určité dielo a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie.
 2. V súlade s ustanovením § 536 odst.2 Obchodného zákonníka sa dielom rozumie zhotovenie určitej veci, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava interiéru alebo jeho časti.
 3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve alebo požadovanej objednávateľom v čiastkovej zmluve (objednávke).
 4. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ nie je oprávnený k čiastkovému plneniu predmetu Zmluvy. Nevykonanie diela v rozsahu a v termíne ako bolo dohodnuté v Zmluve sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá nárok objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 5. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo výlučne v dohodnutom rozsahu. Akékoľvek práce nad dohodnutý rozsah diela je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe osobitnej písomnej dohody s objednávateľom. Ak zhotoviteľ začne s vykonávaním takýchto prác pred uzavretím osobitnej písomnej dohody s objednávateľom, objednávateľ nie je povinný takéto práce prevziať a ani za ich vykonanie zaplatiť. Ak bude potrebné odstrániť následky prác vykonaných zhotoviteľom bez osobitnej písomnej dohody s objednávateľom, zhotoviteľ bude povinný nahradiť objednávateľovi všetky náklady spojené s odstraňovaním následkov takýchto prác.
 6. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonávaním prác iba také osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie príslušných prác.
 1. Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, sú v cene za vykonanie diela (ďalej len „cena diela“) zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela ako aj náklady spojené s odovzdaním diela objednávateľovi v mieste odovzdania diela.
 2. Dodatočné práce na diele vyplývajúce zo zmien diela vykonaných objednávateľom po uzatvorení Zmluvy, nie sú súčasťou ceny diela podľa článku VI, bodu 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Cena dodatočných prác bude odsúhlasená zmluvnými stranami na základe cenovej ponuky dodatočných prác a podpísaného dodatku ku Zmluve.
 3. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny diela nasledujúcim spôsobom:
  • po podpise Zmluvy uhradí objednávateľ zálohu na zhotovenie diela vo výške 10 % z ceny diela,
  • po podpise preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, po vystavení a doručení konečnej faktúry uhradí objednávateľ zostatok ceny diela.
 4. Zhotoviteľ má okrem zálohy podľa bodu 3 tohto článku nárok na zaplatenie častí ceny diela priebežne počas doby zhotovenia diela v prípade, ak doba zhotovenia diela je dlhšia ako 1 mesiac a to na základe písomného vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác na diele.
 5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela, zálohu na dielo, častí ceny diela a zostatok ceny diela len na základe daňového dokladu - faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi. Prílohou faktúry budú doklady preukazujúce vykonanie diela alebo jeho časti. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela v dohodnutej mene.
 6. Lehota splatnosti faktúr je:
  • faktúra na zaplatenie zálohy na dielo je splatná do štrnástich (14) (45) dní od jej vystavenia a doručenia objednávateľovi,
  • faktúra na zaplatenie častí ceny diela je splatná do štrnástich (14) dní od jej vystavenia a doručenia objednávateľovi,
  • konečná faktúra na zaplatenie zostatku ceny diela je splatná do tridsať (45) dní odo dňa jej vystavenia a doručenia objednávateľovi.
  Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňažného záväzku bude nasledujúci prvý pracovný deň.
 7. Faktúry budú vystavené v mene euro, úhrada záväzkov oboch zmluvných strán bude vykonaná v mene euro.
 8. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet zhotoviteľa uvedený v Zmluve.
 9. Faktúra je dokladom v zmysle platných právnych predpisov a musí obsahovať:
  • označenie, že ide o faktúru;
  • poradové číslo faktúry;
  • meno, a adresu sídla zhotoviteľa;
  • IČO, DIČ a identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) zhotoviteľa a objednávateľa;
  • miesto registrácie zhotoviteľa a číslo dokumentu, podľa ktorého k registrácii došlo;
  • číslo objednávky alebo Zmluvy (vrátane platných dodatkov) s uvedením ich označenia a dátumu vyhotovenia alebo uzavretia;
  • dátum vyhotovenia faktúry;
  • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby;
  • v prípade, že sa uplatňuje oslobodenie od dane, treba na takéto oslobodenie uviesť odkaz vo faktúre;
  • dátum, keď bolo dielo alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá;
  • termín splatnosti faktúry;
  • variabilný symbol;
  • bankové spojenie zhotoviteľa vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC)
  • forma úhrady prevodným príkazom;
  • základ dane, sadzba dane a výška dane celkom;
  • jednotková cena bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene;
  • cena plnenia vrátane dane;
  • v prípade zahraničného subjektu sa uvedie informácia, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je dielo alebo služba dodaná;
  • odpočet uhradených preddavkov s dátumom prijatia ich úhrady a rozpisom výšky plnenia bez dane, sadzbu dane, výšku dane, sumu k úhrade;
  • meno, podpis, telefonické/e-mailové spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa faktúry.
  V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, objednávateľ má právo faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry.
 10. Bankové spojenie zhotoviteľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Zmluve. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie, uvedené vo faktúre. V prípade uvedenia nesprávneho bankového spojenia vo forme ABO, IBAN, SWIFT (BIC) alebo rozdielneho bankového spojenia v Zmluve a vo faktúre zo strany zhotoviteľa, objednávateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže v dôsledku takto nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť. V prípade, ak z takéhoto dôvodu škoda vznikla na ťarchu objednávateľa, objednávateľ má právo uplatniť si náhradu škodu u zhotoviteľa, ktorý škodu spôsobil, a to v plnej výške formou vystavenej faktúry.
 11. Bankové poplatky:

  Ak má zhotoviteľ bankový účet v tuzemsku, bankové poplatky zhotoviteľa znáša zhotoviteľ, bankové poplatky objednávateľa znáša objednávateľ.

  Ak má zhotoviteľ bankový účet v zahraničí, bankové poplatky na území Slovenskej republiky bude znášať objednávateľ, bankové poplatky v zahraničí bude znášať zhotoviteľ.

  V prípade porušenia zmluvnej podmienky súvisiacej s úhradou znáša všetky bankové poplatky tá zmluvná strana, ktorá porušenie zavinila.

 12. Prílohy faktúry:

  a) ku každej faktúre za čiastkové plnenie musí byť priložený oboma zmluvnými stranami písomne odsúhlasený rozsah vykonaných prác;

  b) ku každej konečnej faktúre musí byť priložený preberací protokol potvrdzujúci prevzatie diela objednávateľom.

 13. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa platných a účinných právnych predpisov štátu, v ktorom sú rezidentmi a v súlade s medzinárodnými právnymi normami. Vylučuje sa možnosť prevziať daňové povinnosti za druhú zmluvnú stranu.
 14. Ak zhotoviteľ nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný predložiť objednávateľovi úradne overené potvrdenie daňového (finančného) úradu o daňovom domicile (rezidencii), najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil pri uzavretí Zmluvy.
 15. V prípade, že zhotoviteľ je na území Slovenskej republiky registrovaným platiteľom DPH, predloží objednávateľovi úradné osvedčenie o registrácii za platiteľa DPH. V prípade, že zhotoviteľ je registrovaným platiteľom DPH v inom členskom štáte EÚ a predmet tejto Zmluvy bude nakupovať ako platiteľ DPH registrovaný k DPH v inom členskom štáte EÚ (príslušný členský štát mu pridelil IČ DPH), je rovnako povinný predložiť objednávateľov overenú kópiu osvedčenia o registrácii za platiteľa DPH v krajine, ktorá ho ako platiteľa DPH zaregistrovala. Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje akúkoľvek zmenu vo svojom vzťahu k daňovým povinnostiam voči Slovenskej republike oznámiť objednávateľovi a na požiadanie predloží objednávateľovi všetky podklady potrebné pre riadne vysporiadanie svojich daňových povinností.
 16. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zmluvná strana nesmie previesť svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.
 1. V prípade poskytnutia zálohovej platby na zhotovenie diela zhotoviteľovi môže objednávateľ na základe vzájomnej dohody dojednanej v Zmluve žiadať od zhotoviteľa predložiť ako zabezpečenie záruku vystavenú v mene EUR pokrývajúcu celú čiastku zálohovej platby. Ak výška zálohovej platby nepresahuje 2000,- € bez DPH, je zhotoviteľ oprávnený namiesto bankovej záruky odovzdať objednávateľovi ako zabezpečenie vlastnú blankozmenku na rad objednávateľa vystavenú v mene EUR na sumu rovnajúcu sa celej sume zálohovej platby s vyplneným a podpísaným avalom.
 2. Záruka musí byť neodvolateľná bezpodmienečná banková záruka na prvú výzvu. Banková záruka musí obsahovať platné a účinné písomné prehlásenie – záruku poskytujúcej banky, že ak zanikne Zmluva, alebo jej ktorákoľvek časť alebo ak zhotoviteľ neuhradí akýkoľvek svoj splatný finančný záväzok voči objednávateľovi na základe prvej písomnej výzvy objednávateľa obsahujúcej oznámenie o zániku Zmluvy a /alebo o výške záväzku zhotoviteľa, uhradí banka akýkoľvek splatný finančný záväzok zhotoviteľa voči objednávateľovi, alebo ktorúkoľvek jeho časť najneskôr do .. dní objednávateľovi. Objednávateľ uvoľní záruku svojím písomným vyhlásením najneskôr do .. dní po uhradení konečnej faktúry.

  Ak by záruka stratila platnosť, a ak by zhotoviteľ nebol bezodkladne schopný jej platnosť obnoviť, je objednávateľ oprávnený započítať si poskytnutú zálohovú platbu na akúkoľvek fakturáciu zhotoviteľa až do celkovej výšky uhradenej zálohovej platby.

  Ak zhotoviteľ neuhradí akýkoľvek svoj splatný finančný záväzok voči objednávateľovi alebo ak sa Zmluva skončí z akýchkoľvek dôvodov, je objednávateľ oprávnený záruku uplatniť, za účelom úhrady akéhokoľvek nedoplatku zhotoviteľa voči objednávateľovi, najmä na úhradu nezúčtovanej zálohovej platby.

  V prípade predĺženia trvania Zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje predĺžiť platnosť záruky o dobu, o ktorú bolo plnenie predmetu Zmluvy predĺžené.

  Ak v priebehu plnenia Zmluvy nie je banka schopná plniť svoje prípadné záväzky z bankovej záruky, resp. banková záruka stratí platnosť, je zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa a okamžite zabezpečiť vystavenie novej záruky s podmienkami a v rozsahu pôvodne platnej záruky.

 3. Zmenka musí byť vystavená vo forme vlastnej blankozmenky vystavenej zhotoviteľom v mieste svojho sídla v deň podpisu Zmluvy ako vystaviteľom, na rad objednávateľa na celú sumu požadovanej zálohovej platby, s doložkou bez protestu splatnú v sídle objednávateľa. Ako zmenkový ručiteľ (avalista) bude na zmenke vyplnený a podpísaný štatutár alebo člen štatutárneho orgánu poskytovateľa ako fyzická osoba. V blankozmenke nebude vyplnená splatnosť, ktorú má právo vyplniť objednávateľ. Objednávateľ môže predložiť blankozmenku na platenie a inak s ňou nakladať až po jej oprávnenom vyplnení. Objednávateľ má právo vyplniť splatnosť v podobe konkrétneho dňa, a to dňa, kedy sa Zmluva skončí z akýchkoľvek dôvodov, alebo dňa kedy sa zhotoviteľ dostane do omeškania s akýmkoľvek svojím splatným finančným záväzkom voči objednávateľovi. Blankozmenka bude vystavená na zabezpečenie akýchkoľvek záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený zmenku predložiť na platenie za účelom akéhokoľvek nedoplatku zhotoviteľa voči objednávateľovi, najmä na úhradu nezúčtovanej zálohovej platby.

  Objednávateľ vráti zmenku zhotoviteľovi najneskôr do 7 kalendárnych dní po uhradení konečnej faktúry.

 4. Objednávateľ môže na základe vzájomnej dohody zmluvných strán dojednanej v Zmluve zadržať platbu vo výške najviac do 10 % z celkovej ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú do odstránenia vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a to po dobu odstránenia týchto vád a nedorobkov. Podmienkou na zadržanie platby je uvedenie týchto vád a nedorobkov v preberacom protokole súčasne s ich špecifikáciou a s uvedením termínu na ich odstránenie.

  V deň odstránenia vád a nedorobkov sa vyhotoví písomný záznam o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma zmluvnými stranami. Na základe tohto písomného záznamu objednávateľ uhradí na účet zhotoviteľa zadržanú platbu do 7 dní odo dňa vyhotovenia tohto písomného záznamu.

  Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť zabezpečenie splnenia svojich záväzkov, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú do odstránenia vád a nedorobkov , bankovou zárukou. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:

  • banková záruka slúži na zabezpečenie peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe Zmluvy v súvislosti s realizáciou diela podľa Zmluvy,
  • banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,
  • banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa Zmluvy,
  • banková záruka zanikne dňom, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí zhotoviteľovi odstránenie všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, resp. dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami, ak v ňom nie sú uvedené vady a nedorobky diela.
 5. Objednávateľ môže na základe vzájomnej dohody dojednanej v Zmluve zadržať platbu vo výške najviac do 5 % z celkovej ceny diela bez DPH a to po dobu plynutia záručnej lehoty 24 mesiacov ako tzv. zádržné (ďalej len „zádržné“). Zádržné slúži na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie vád diela, ktoré zhotoviteľ včas nezačal odstraňovať alebo ich včas neodstránil. Objednávateľ vráti zhotoviteľovi zádržné po uplynutí záručnej lehoty. Objednávateľ uhradí na účet zhotoviteľa zadržanú platbu zníženú o prípadné náklady na odstránenie vád diela objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou a to do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa zaslanej po uplynutí 24 mesiacov od odovzdania diela.

  Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť zádržné bankovou zárukou. V takom prípade objednávateľ uvoľní a zaplatí na účet zhotoviteľa zádržné v plnej výške do 30 dní od predloženia právoplatnej bankovej záruky spĺňajúcej nasledujúce podmienky:

  • výška peňažnej sumy, do ktorej uspokojí banka objednávateľa na základe bankovej záruky sa bude v čase vystavenia bankovej záruky rovnať aktuálnej výške zádržného zníženého o prípadné dovtedy uplatnené náklady objednávateľa,
  • banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,
  • nárok objednávateľa na plnenie z bankovej záruky bude viazaný na predloženie dokumentu „Písomná výzva objednávateľa“ adresovaného na adresu sídla banky poskytujúcej bankovú záruku (prípadne na inú adresu určenú bankou pri vystavení bankovej záruky), v ktorom vyzve banku na plnenie z bankovej záruky, pričom jeho prílohou bude rovnopis predchádzajúceho písomného upozornenia zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinností zhotoviteľa,
  • uplynutím 24 mesiacov od odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi banková záruka zanikne. Ak však objednávateľ oznámil zhotoviteľovi vady pred uplynutím 24 mesiacov od odovzdania diela a zhotoviteľ vady do uplynutia 24 mesiacov od odovzdania diela neodstránil, zanikne banková záruka až odstránením týchto vád.
 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v dohodnutých termínoch. Lehota na dodanie diela je dojednaná v Zmluve (v zmluve o dielo alebo v písomnej objednávke)a je určená v závislosti od vzájomného odsúhlasenia cenovej ponuky, projektovej dokumentácie, technického riešenia, farebného a priestorového riešenia, použitých materiálov a od vzájomne dohodnutých platobných podmienok (preddavok na realizáciu diela) a pod. Priebeh zhotovenia diela, dôležité termíny realizácie diela a termín dodávky diela sú špecifikované v harmonograme prác.
 2. Akékoľvek zmeny diela vykonané objednávateľom po uzatvorení Zmluvy a odsúhlasené zhotoviteľom majú za následok zmenu termínu zhotovenia a dodania diela (termín dodania diela sa predĺži).
 3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku na dodanie diela, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť:
  • objednávateľ sa zaviazal na dodanie podkladov (projektová dokumentácia a pod.) a tieto nedodal;
  • objednávateľ sa zaviazal na dodanie vecí alebo poskytnutie zálohy na nákup vecí určených na realizáciu diela a tieto veci alebo zálohu nedodal v dohodnutom čase a v dohodnutom rozsahu podľa Zmluvy;
  • objednávateľ sa zaviazal pripraviť a sprístupniť miesto plnenia pre montáž diela a toto nevykonal v dohodnutom čase a rozsahu podľa harmonogramu.

  V týchto prípadoch sa lehota určená pre zhotoviteľa na dodanie diela predĺži o počet dní omeškania objednávateľa s dodaním podkladov, vecí alebo s poskytnutím zálohy na ich obstaranie a s pripravením a sprístupnením miesta plnenia.

 1. Zhotoviteľ vykonáva dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela nevyhnutné.
 2. Zhotoviteľ realizuje práce na diele v súlade s ďalšími pokynmi objednávateľa, v súlade s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, v súlade s platnými právnymi predpismi, podľa platných noriem Slovenskej republiky, inými nariadeniami, Zmluvou i s príslušnými prílohami k Zmluve. Pre realizáciu diela budú použité materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Bez písomného súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nie je oprávnený použiť na zhotovenie diela iné materiály, technológie alebo vykonať iné zmeny než aké boli dohodnuté v Zmluve. V prípade porušenia tejto povinnosti znáša zhotoviteľ všetky škody, ktoré vznikli objednávateľovi porušením týchto povinností. Objednávateľ je oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody v plnej výške.
 3. Zhotoviteľ vykonáva dielo sám prostredníctvom svojich zamestnancov. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela alebo časti diela inú osobu, ak zo Zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva nič iné. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám.
 4. Zhotoviteľ vyhotoví dielo v mieste svojej prevádzky s použitím svojich zariadení, prípadne v prevádzke inej osoby, ktorá bola poverená zhotoviteľom na vykonanie diela alebo časti diela.
 5. Zhotoviteľ vykonáva dielo v súlade s harmonogramom spracovaným objednávateľom pred začatím vykonávania diela a písomne odsúhlaseným objednávateľom. Odsúhlasený harmonogram na vykonávanie diela sa stáva prílohou Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti s ostatnými subdodávateľmi objednávateľa na mieste plnenia (stavbe) tak, aby realizácia celého diela prebiehala vo vzájomnej spolupráci všetkých subdodávateľov objednávateľa, pri maximálnej koordinácii pracovných postupov a výmene potrebnej projektovej dokumentácie, s čo najmenšou potrebou zásahov oprávnených zástupcov objednávateľa.
 7. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami Zmluvy, Všeobecných obchodných podmienok, v rozpore s dohodnutou kvalitou a technologickými postupmi, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté v dôsledku takéhoto postupu na diele a realizoval dielo riadnym dohodnutým spôsobom.
 8. Ak zhotoviteľ nesplní túto povinnosť ani v primeranej lehote poskytnutej mu na tento účel objednávateľom, objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť, a to aj v tom prípade, ak by postup zhotoviteľa viedol k nepodstatnému porušeniu Zmluvy.
 9. Veci určené na realizáciu diela:
  • veci určené na realizáciu diela si zaobstará zhotoviteľ sám, pokiaľ mu ich v súlade so Zmluvou nie je povinný zaobstarať objednávateľ;
  • v prípade, ak veci určené na realizáciu diela obstará zhotoviteľovi objednávateľ, objednávateľ odovzdá tieto veci zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu v čase určenom v Zmluve;
  • veci, ktoré sú potrebné na realizáciu diela a na ktorých obstaranie nie je podľa Zmluvy zaviazaný objednávateľ, je povinný zaobstarať zhotoviteľ;
  • v prípade, ak veci určené na realizáciu diela je povinný obstarať zhotoviteľovi objednávateľ, zmluvné strany sa dohodli, že namiesto obstarania týchto vecí môže objednávateľ poskytnúť zhotoviteľovi zálohu na nákup týchto vecí;
  • o prevzatí vecí určených na realizáciu diela, prípadne o prevzatí zálohy na nákup týchto vecí sa vyhotoví preberací protokol. Podpísaním preberacieho protokolu preberá zhotoviteľ zodpovednosť za prevzaté veci a znáša nebezpečenstvo škody na týchto veciach;
  • veci, ktoré zhotoviteľ obstaral na realizáciu diela, sú vo vlastníctve zhotoviteľa a zhotoviteľ má v tomto prípade postavenie predávajúceho. Kúpna cena týchto vecí je zahrnutá v cene za realizáciu diela;
  • zhotoviteľ berie na vedomie, že veci určené na realizáciu diela odovzdané zhotoviteľovi objednávateľom, ako aj veci, na nákup ktorých mu bola objednávateľom poskytnutá záloha, zostávajú vo vlastníctve objednávateľa;
  • po dokončení realizácie diela alebo po zániku záväzku zhotoviteľa vykonať dielo podľa Zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi veci od neho prevzaté na realizáciu diela, ktoré sa nespracovali pri realizácii diela, resp. vyúčtovať a vrátiť poskytnutú zálohu, nespotrebovanú na nákup vecí potrebných na realizáciu diela. V prípade nevrátenia poskytnutých vecí, resp. nevrátenia nespotrebovanej zálohy, je objednávateľ oprávnený požadovať úhradu toho, o čo sa zhotoviteľ obohatil;
  • zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom na realizáciu diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci prekážajú v riadnej realizácii diela, je zhotoviteľ povinný realizáciu v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní realizácie diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné realizáciu diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na realizáciu diela. Zhotoviteľ má nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením realizácie diela s použitím nevhodných vecí do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť;
  • zhotoviteľ, ktorý si splnil povinnosť a oznámil nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa nezodpovedá za nemožnosť dokončenia realizácie diela alebo za vady spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použití písomne trval;
  • zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť a neoznámil nevhodnú povahu vecí zodpovedá za vady spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom.

  V týchto prípadoch sa lehota určená pre zhotoviteľa na dodanie diela predĺži o počet dní omeškania objednávateľa s dodaním podkladov, vecí alebo s poskytnutím zálohy na ich obstaranie a s pripravením a sprístupnením miesta plnenia.

 10. Dodatočné práce na diele vyplývajúce zo zmien resp. doplnkov diela (vrátane zmeny kvality diela) vykonaných na základe požiadaviek objednávateľa, ktoré neboli zahrnuté v cene diela, je zhotoviteľ povinný vykonať, len ak ho o to objednávateľ písomne požiada. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky na dodatočné práce predložiť objednávateľovi písomne:
  • cenovú kalkuláciu dodatočných nákladov s cenou dodatočných prác alebo dodávky;
  • termín realizácie dodatočných prác, v ktorom je zhotoviteľ schopný práce alebo dodávku vykonať;
  • doplňujúce informácie o rozsahu prác alebo koordinácii s ostatnými zhotoviteľmi.

  Pre kalkuláciu nákladov na dodatočné práce a dodávky použije zhotoviteľ štandardné kalkulačné postupy so zohľadnením vyvolaných zmien a termínov.

  Drobné zmeny na diele, ktoré nemajú vplyv na cenu diela, termín plnenia diela a ani na výsledné úžitkové vlastnosti diela, môžu byť zmenené a následne potvrdené oboma zmluvnými stranami zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný tieto drobné zmeny na diele uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.

 11. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi sprístupniť miesto plnenia – priestory, v ktorých bude vykonaná montáž diela v potrebnom rozsahu a termínoch dohodnutých v harmonograme v priebehu celej realizácie a montáže diela. Za týmto účelom zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na sprístupnenie miesta plnenia a to najmenej tri (3) pracovné dni pred termínom nástupu zhotoviteľa na montáž diela. Objednávateľ je povinný pripraviť a uvoľniť miesto plnenia najneskôr dva (2) dni pred nástupom zhotoviteľa.

  Objednávateľ umožní vstup do priestorov v pracovnom aj mimopracovnom čase na základe predchádzajúcej žiadosti zhotoviteľa, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

  V prípade nedodržania dohodnutého termínu sprístupnenia priestorov za účelom montáže diela sa posúva termín začatia realizácie montáže o dobu omeškania objednávateľa s prípravou a uvoľnením priestorov, ako aj konečný termín ukončenia a odovzdania diela.

 12. Objednávateľ je povinný upozorniť zhotoviteľa na všetky skutočnosti, neznalosť ktorých by mohla viesť k poškodeniu priestorov pri montáži diela (jestvujúce poškodenie priestorov, skryté konštrukcie, vedenia a inštalácie, konštrukcie, ktoré vykazujú deformácie, prípadne môžu byť pri montáži deformované a pod.). V opačnom prípade zhotoviteľ nezodpovedá za ich poškodenie.
 13. Počas montáže diela, odovzdania diela resp. počas servisných prác je zhotoviteľ oprávnený používať v sprístupnených priestoroch všetky dostupné dopravné komunikácie a inžinierske siete ako sú výťahy, eskalátory, voda, elektrická energia, sociálne zariadenia a pod. a to bez akejkoľvek náhrady za ich používanie objednávateľovi, nakoľko tieto položky nie sú súčasťou cenovej ponuky za zhotovenie a realizáciu diela.
 14. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v sprístupnených priestoroch a priľahlých komunikáciách určených pre dopravu diela poriadok, čistotu a bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní montáže diela. V prípade porušenia tejto povinnosti má objednávateľ právo odstrániť nečistoty na náklady zhotoviteľa a vyúčtovať ich zhotoviteľovi formou faktúry.
 15. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa (poštou, faxom, e-mailom) na kontrolu všetkých častí diela, ktoré majú byť zabudované, resp. zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to najneskôr štyri (4) dni pred dňom konania kontroly. O kontrole týchto zabudovaných častí diela sa vyhotoví záznam v stavebnom denníku, podpísaný oboma zmluvnými stranami.

  Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto zabudovaných častí diela a nereaguje na písomnú výzvu zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený v prácach na realizácii diela pokračovať.

  Ak bude objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie zabudovaných častí diela, je zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť , len ak je to technicky možné, a to na náklady objednávateľa. V prípade zistenia vád na takto odkrytých zabudovaných častiach diela nesie náklady na ich odstránenie zhotoviteľ.

 16. Zhotoviteľ je oprávnený na nevyhnutne potrebnú dobu prerušiť vykonávanie prác na realizácii diela v prípade, ak zistí pri vykonávaní prác skryté prekážky znemožňujúce vykonanie diela dohodnutým spôsobom. Ak zhotoviteľ preruší práce, zaväzuje sa túto skutočnosť písomnou formou (poštou, faxom, e-mailom) oznámiť objednávateľovi najneskôr do 12 hodín od zistenia skrytých prekážok. O tejto skutočnosti je povinný vykonať zápis do stavebného denníka, a to spolu so správou o predpokladanej dĺžke prerušenia prác a jeho príčinách. O tento čas sa predlžuje termín realizácie diela dohodnutý v Zmluve.
 17. Pri každom prerušení prác na realizácii diela sa zhotoviteľ zaväzuje:
  • objednávateľovi písomne odporučiť najefektívnejší spôsob odstránenia prekážok na vykonanie diela;
  • navrhnuté a objednávateľom písomne schválené opatrenia na odstránenie prekážok na vykonanie diela zrealizovať;
  • vynaložiť všetko úsilie na tomu, aby boli prekážky, ktoré viedli k prerušeniu prác na realizácii diela, odstránené;
  • po odstránení prekážok na vykonanie diela pokračovať v jeho vykonávaní spôsobom a v rozsahu dojednanom v Zmluve.
  Objednávateľ sa zaväzuje:
  • najneskôr do 12 hodín od obdržania písomného oznámenia od zhotoviteľa písomne sa vyjadriť k návrhom zhotoviteľa na odstránenie prekážok na vykonanie diela;
  • v prípade, že sa objednávateľ do 12 hodín nevyjadrí k návrhom zhotoviteľa, má sa zato, že súhlasí s návrhmi zhotoviteľa a zhotoviteľ vykoná odstránenie prekážok podľa tohto návrhu.
 18. Objednávateľ je povinný vytvoriť zhotoviteľovi také podmienky k realizácii diela v mieste plnenia, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu, znehodnoteniu resp. odcudzeniu treťou osobou.
 19. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi aj tretím osobám za všetky škody na diele, stavbe, zariadeniach a veciach v mieste plnenia diela pri realizácii svojich prác na diele bez ohľadu na to, či práce vykonával svojimi zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami. Zhotoviteľ sa zaväzuje akúkoľvek škodu ním spôsobenú pri realizácii diela odstrániť tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu alebo uhradí objednávateľovi náhradu škody v plnej výške.
 1. Zhotoviteľ je povinný v prípade rozsiahlych, časovo náročných a zložitých dielach alebo na základe požiadavky objednávateľa viesť stavebný denník a to odo dňa zahájenia prác na realizácii diela až do dňa odstránenia poslednej vady diela.
 2. Zhotoviteľ umožní objednávateľovi nahliadať do stavebného denníka v mieste realizácie diela.
 3. Zhotoviteľ vedie v stavebnom denníku denné záznamy: záznamy o vykonaných kontrolách diela, oznámenia o zakrytí zabudovaných častí diela, záznamy o prerušení prác a ich príčinách, záznamy o zastavení realizácie diela a dôvodov zastavenia, oznámenie o odstránení nedostatkov zistených objednávateľom alebo treťou osobou, oznámenie termínu pripravovaných skúšok, záznamy o mimoriadnych udalostiach ako sú napr. pracovné úrazy a pod.
 4. Objednávateľ podpisuje tieto denné záznamy, vyjadruje sa k jednotlivým zápisom, zapisuje zistené nedostatky vo vykonávaní diela s výzvou na ich odstránenie a zapisuje požiadavky objednávateľa pri vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať takéto záznamy, odošle ich zhotoviteľ objednávateľovi doporučenou poštou do troch (3) pracovných dní od dátumu zápisu. Ak objednávateľ do siedmich (7) pracovných dní od doručenia nezašle zhotoviteľovi k týmto záznamom písomné stanovisko, má sa zato, že k týmto záznamom nemá pripomienky.
 5. Zhotoviteľ vykonáva zápisy v stavebnom denníku v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie.
 1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne vykonané dielo v mieste dohodnutom v Zmluve. Ak miesto plnenia nie je v Zmluve dojednané, je zhotoviteľ povinný odovzdať dielo v sídle objednávateľa.
 2. Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom termíne dielo vykonať a odovzdať ho objednávateľovi.
 3. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo pred dohodnutým termínom, iba ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
 4. Nedodržanie termínu odovzdania diela sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade omeškania s odovzdaním diela má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ má zároveň právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvné sankcie podľa článku XV. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 1. Objednávateľ nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom užívať neodovzdané dielo, resp. jeho časť. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa zaplatením dohodnutej ceny diela. Odovzdané a nezaplatené dielo objednávateľ môže použiť na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa.
 2. Odovzdaním a prevzatím diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele. Do času odovzdania a prevzatia diela nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach určených na realizáciu diela znáša zhotoviteľ. V zmysle odseku 2. článku XI. týchto Všeobecných obchodných podmienok prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody porušením povinnosti objednávateľa prevziať dielo.
 3. Pri prevzatí diela, za ktoré objednávateľ nezaplatil dohodnutú cenu diela, je objednávateľ povinný sa o dielo riadne starať, najmä uskladniť dielo tak, aby nedošlo k jeho prípadnému poškodeniu alebo odcudzeniu. V prípade porušenia niektorej z týchto povinností sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi škodu vzniknutú na diele v plnej výške.
 1. Objednávateľ je povinný prevziať dielo, ak zodpovedá dohodnutému rozsahu a kvalite podľa Zmluvy.
 2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela a to najmenej tri (3p) pracovné dni pred termínom odovzdania diela. Objednávateľ je povinný prevziať dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od obdržania výzvy zhotoviteľa. V prípade, ak objednávateľ v tejto lehote dielo neprevezme, považuje sa dielo tretím (3) dňom od obdržania výzvy na prevzatie diela objednávateľom za riadne odovzdané a na objednávateľa prechádza týmto dňom nebezpečenstvo prípadného poškodenia, resp. odcudzenia diela. Objednávateľ bude oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo bude neúplné alebo bude vykazovať chyby, brániace v jeho riadnom využívaní. Chyby a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela nemôžu byť dôvodom na odmietnutie prevzatia diela.
 3. O prevzatí dokončeného diela objednávateľom zmluvné strany vyhotovia písomný záznam – preberací protokol (ďalej len „preberací protokol“). Preberací protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán bude dokladom o splnení predmetu Zmluvy. Deň podpisu preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami sa považuje za deň odovzdania diela objednávateľovi. Forma preberacieho protokolu je daná objednávateľom. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
 4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom, odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie diela, ako aj ďalšie doklady stanovené v Zmluve.
 5. Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté v Zmluve, je zhotoviteľ povinný najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom, odovzdať objednávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu, atesty materiálov použitých pri vykonaní diela, návody na používanie, prevádzku a údržbu diela, záručné listy, certifikáty o zhode, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter diela.

  Preberací protokol je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

 6. Dokumentácia súvisiaca s vykonaním a prevzatím diela sa vyhotovuje v slovenskom jazyku.
 1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu a kvalite, ktoré určuje Zmluva. V opačnom prípade má dielo vady. Objednávateľ sa zaväzuje uviesť v preberacom protokole všetky pripomienky v prípade, že odovzdané dielo nezodpovedá zmluvne dohodnutému rozsahu a kvalite. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný v preberacom protokole uviesť dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, sa opakuje preberacie konanie.
 2. V súlade s ustanovením § 564 Obchodného zákonníka platia pre nároky objednávateľa z vád diela primerane ustanovenia § 436 až 441 Obchodného zákonníka.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje uviesť zjavné vady diela pri prevzatí diela do preberacieho protokolu. Po podpísaní preberacieho protokolu zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dodatočne zistené zjavné vady z dôvodu, že tieto nemuseli vzniknúť jeho zavinením.
 4. Vady diela zistené pri odovzdaní diela a zaznačené v preberacom protokole sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehotách dohodnutých s objednávateľom v Zmluve.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje vady zistené počas plynutia záručnej lehoty oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. K oznámeniu priloží objednávateľ dôkazné prostriedky na overenie oprávnenosti objednávateľovho nároku. Reklamovanú vadu odstráni zhotoviteľ v zákonnej lehote, ak sa zmluvné strany v Zmluve nedohodli inak.
 6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady a poškodenie diela spôsobené dopravou a montážou diela v prípade, ak si dopravu a montáž diela zabezpečuje objednávateľ.
 7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady a poškodenie diela spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním pokynov na používanie a ošetrovanie diela, neodbornou manipuláciou s dielom (vlastná montáž, úpravy), taktiež za mechanické poškodenie diela, za škody spôsobené živelnou pohromou, požiarom, povodňou, zemetrasením, víchricou a lebo iným poškodením konštrukcií budov, resp. iné znehodnotenie diela nezavinené zhotoviteľom.
 8. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi vstup do miesta plnenia diela za účelom odstránenia vád diela, príp. za účelom vykonania servisu na odovzdanom diele.
 9. Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.
 1. Zárukou za kvalitu diela preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo bude po stanovenú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti.
 2. Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak, záručná doba je 24 mesiacov s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné lehoty. V týchto prípadoch platia záručné lehoty uvedené výrobcami. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
 1. Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, musí byť spolupráca týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s platnou legislatívou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej len „BOZP a PO“). V prípade dodania diela mimo územia Slovenskej republiky za zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy príslušnej krajiny.
 3. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o možných nebezpečenstvách, ohrozeniach a rizikách a o preventívnych opatreniach na základe vypracovaného plánu bezpečnosti. Zároveň je povinný informovať zhotoviteľa o opatreniach na poskytnutie prvej pomoci a na evakuáciu zamestnancov.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky nariadenia a pokyny objednávateľa, ktoré budú zhotoviteľovi oznámené dohodnutou formou (napr. oboznámenie s plánom bezpečnosti stavby pri odovzdávaní miesta plnenia diela alebo pri vstupnom školení BOZP a PO, zápisy z kontrol BOZP a PO, kontrolných dní a pod.)
 5. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom pred začatím montáže diela zabezpečiť oboznámenie svojich zamestnancov a dodávateľov s platnými internými predpismi BOZP a PO objednávateľa.
 6. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov na vlastné náklady ochrannými pracovnými pomôckami zodpovedajúcim rizikám pracovnej činnosti. Ďalej je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov len na určenom pracovisku.
 7. Zhotoviteľ v žiadnom prípade nezodpovedá za činnosť iných subjektov pôsobiacich v mieste plnenia diela vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 8. Objednávateľ je povinný určiť pred zahájením prác miesto a spôsob likvidácie odpadu.
 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť objednávateľovi vykonávať na pracoviskách kontroly zamerané na oblasť BOZP a PO.
 1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela podľa Zmluvy (neodovzdá riadne ukončené dielo v dohodnutom termíne) má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej ceny diela uvedenej v Zmluve, a to za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo užívanie diela, alebo iných dokladov, ktoré je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi podľa Zmluvy.
 2. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty objednávateľ oznámi zhotoviteľovi doručením faktúry.
 3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti vykonať dielo alebo odovzdať doklady podľa Zmluvy.
 4. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností.
 5. V prípade omeškania objednávateľa so splnením ktoréhokoľvek peňažného záväzku (zálohová faktúra, faktúra za čiastkové plnenie, konečná faktúra a pod.) má zhotoviteľ právo fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania najviac vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania.
 6. Ak dôjde k úniku informácií, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo obchodného tajomstva z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ alebo zhotoviteľ poruší povinnosť stanovenú v článku XIX. týchto Všeobecných zmluvných podmienok je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé jednotlivé porušenie vo výške 100,-€ (slovom: sto Eur), ak nie je v Zmluve uvedené inak.
 1. Zmluvné strany budú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré im boli poskytnuté alebo ich akýmkoľvek spôsobom získali v súvislosti s uzavretím a/alebo plnením Zmluvy, ako s informáciami dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú pri nakladaní s takýmito údajmi, informáciami alebo dokumentmi dodržať zásady ich ochrany a utajenia, pričom takéto údaje, informácie alebo dokumenty nesmú bez predchádzajúceho vzájomného písomného súhlasu poskytnúť tretím osobám a ani svojim zamestnancom, ktorí sa nezúčastňujú plnenia Zmluvy.
 3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti a to v akejkoľvek forme.
 1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
 2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
 3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy, ak sa dokáže, že:
  • nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí;
  • prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania Zmluvy predvídať;
  • prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.
 4. Medzi nepredvídateľné a neodstrániteľné prekážky nepatria tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných povolení, licencií alebo podobných oprávnení povinnej strane.
 5. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností, a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.
 6. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
 7. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné zmluvne dohodnuté sankcie.
 8. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od Zmluvy.
 9. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 1 mesiac, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená jednostranne od Zmluvy odstúpiť.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia a listiny určené zhotoviteľovi a objednávateľovi budú doručované na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy.Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.
 2. Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe Zmluvy, sa vyhotovia, pokiaľ nie je stanovené inak, v písomnej forme. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Povinnosť doručiť písomnosť zmluvnej strane je splnená prevzatím písomnosti zmluvnou stranou. Písomnosť sa považuje za doručenú, ak sa písomnosť vrátila odosielajúcej zmluvnej strane ako nedoručiteľná, alebo ak doručenie bolo zmarené konaním a lebo opomenutím zmluvnej strany, ktorej sa písomnosť doručuje. Účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne.
 1. Platnosť Zmluvy môže byť ukončená:
  • splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy;
  • uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá;
  • písomnou dohodou zmluvných strán;
  • zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu;
  • písomnou výpoveďou alebo odstúpením od Zmluvy.
 2. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť Zmluvy aj pred uplynutím doby platnosti, a to písomnou výpoveďou bez udania dôvodov s jedno (1) mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. Pre Nákupné objednávky, uzavreté (vystavené, odoslané) pred skončením platnosti Zmluvy, budú aj po skončení jej platnosti platiť ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, a to až do doby splnenia predmetu príslušnej Nákupnej objednávky.
 3. Výpoveď sa považuje za doručenú aj po 7 dňoch uloženia zásielky na pošte. Zmluvné strany si dohodli aj náhradný spôsob doručovania, a to formou osobného doručenia.
 4. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípade porušenia jej ustanovení, ak k náprave porušenia nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstránenie tohto porušenia. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Plnenia poskytnuté stranami navzájom do okamihu zániku Zmluvy si každá zo strán ponecháva, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 5. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Nákupnej objednávky za podmienky, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením Nákupnej objednávky o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní. Takéto odstúpenie nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie plnenia. Právne účinky odstúpenia od Nákupnej objednávky nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 6. V prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu bude výsledok prác uskutočnených na diele do dňa zániku zmluvného vzťahu odovzdaný objednávateľovi a bude mu fakturovaná cena za zhotovenie diela zodpovedajúca prácam vykonaným na diele do dňa zániku Zmluvy.
 1. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto Zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú dňom uzavretia tejto Zmluvy platnosť a sú plne touto Zmluvou nahradené.
 2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
 3. Zmluvy ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom v Slovenskej republike.
 4. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve bližšie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike, príslušným podľa procesných predpisov platných v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.
 6. V prípade, že zhotoviteľ má sídlo v zahraničí a zmluvné strany sa nedohodli v Zmluve na komunikačnom jazyku stáva sa komunikačným jazykom jazyk anglický.
 7. Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť voči zmluvným stranám dňom účinnosti Zmluvy.
 8. Zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich stanovené.
Stiahnuť PDF (400 kB)

Všeobecné obchodné podmienky na vykonanie diela alebo dodávku prác - Dispo Line Relay s.r.o. ako zhotoviteľ:

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky na vykonanie diela a dodávku prác (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa aplikujú na všetky zmluvy a objednávky (ďalej spoločne a nerozdielne ako „Zmluva“), ktoré spoločnosť Dispo Line Relay s.r.o. so sídlom Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava (ďalej len „zhotoviteľ“) s druhou zmluvnou stranou (ďalej len „objednávateľ“) uzatvára za účelom vykonania určitého diela alebo dodávky určitého druhu prác (ďalej len „dielo“). Každý obchodný vzťah medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa uzatvára na základe písomnej objednávky (ďalej „objednávka“) alebo na základe zmluvy. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktorí uzatvorili Zmluvu.
 2. Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne. V takom prípade majú odchylné dojednania prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb./ 264/2017Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy a každej objednávky.
 4. V zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zmluva alebo objednávka považuje za uzavretú (i) dňom podpisu písomného vyhotovenia zmluvy zmluvnými stranami alebo (ii) dňom doručenia písomného potvrdenia objednávateľa, ktorým objednávateľ akceptuje podmienky navrhnuté zhotoviteľom v objednávke a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Forma doručenia písomného potvrdenia môže byť poštou, faxom, resp. e-mailom.
 5. Každá Zmluva musí obsahovať základné identifikačné údaje zmluvných strán v zmysle zápisu v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri, prípadne zápisu v inej zákonom predpísanej evidencii. Každá zmluvná strana je zároveň povinná všetky zmeny, ktoré u nej nastanú a ktoré sa zapisujú do vyššie uvedených evidencií, bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane, inak zodpovedá za škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
 6. Zmluvu v mene zhotoviteľa a objednávateľa podpisujú: členovia štatutárneho orgánu alebo osoba splnomocnená štatutárnym orgánom, ktorí konajú v mene a na účet zhotoviteľa a objednávateľa a ich podpis je voči tretím osobám záväzný.
 1. Zástupcami zmluvných strán, okrem členov štatutárneho orgánu, ktorí môžu robiť právne úkony namiesto členov štatutárneho orgánu, môžu byť iné osoby len v prípade, ak to vyplýva z vnútorných predpisov objednávateľa alebo zhotoviteľa, alebo je to vzhľadom k pracovnému zaradeniu týchto osôb obvyklé. Oprávnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa sú oprávnení k úkonom technického, účtovného resp. iného charakteru len v súvislosti s objednaným dielom, vrátane odovzdania a prevzatia diela.
 2. Zástupca objednávateľa musí mať dostatočné kompetencie objednávateľa a odborné znalosti tak, aby mohol predmetné veci so zhotoviteľom prerokovať a vo veci rozhodnúť. Zástupca objednávateľa je povinný:
  • byť dostupný mobilným telefónom po celú dobu montáže diela,
  • zúčastňovať sa pravidelných koordinačných stretnutí subdodávateľov zhotoviteľa, pričom miesto a čas týchto stretnutí určí zhotoviteľ písomne alebo zápisom do stavebného denníka.
 3. Zástupca objednávateľa musí byť na žiadosť zhotoviteľa bezodkladne vymenený, ak neposkytuje zhotoviteľovi dostatočnú súčinnosť, čo môže mať za následok sťaženie priebehu zhotovenia diela, koordináciu ostatných subdodávateľov a pod. Toto ustanovenie nie je možné použiť, ak takýto zástupca ospravedlní svoju neúčasť na stretnutí s dostatočným aspoň jednodňovým časovým predstihom.

  Zhotoviteľ má právo požadovať a objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť vyslanie iného oprávneného zástupcu objednávateľa, ktorý má dostatočné kompetencie a je vybavený príslušnou právomocou, a to najmä v prípade, že neúčasť objednávateľa na takomto jednaní by zapríčinila sťaženie vykonania diela, koordináciu ostatných subdodávateľov a pod.

 1. Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa určité dielo a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie.
 2. V súlade s ustanovením § 536 odst.2 Obchodného zákonníka sa dielom rozumie zhotovenie určitej veci, montáž určitej veci, jej údržba, vykonanie dohodnutej opravy alebo úpravy určitej veci alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, údržba, oprava alebo úprava interiéru alebo jeho časti.
 3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve alebo požadovanej objednávateľom v čiastkovej zmluve (objednávke).
 4. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ nie je oprávnený k čiastkovému plneniu predmetu Zmluvy. Nevykonanie diela v rozsahu a v termíne ako bolo dohodnuté v Zmluve sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá nárok objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 5. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo výlučne v dohodnutom rozsahu. Akékoľvek práce nad dohodnutý rozsah diela je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na základe osobitnej písomnej dohody s objednávateľom. Ak bude potrebné odstrániť následky prác vykonaných zhotoviteľom bez osobitnej písomnej dohody s objednávateľom, zhotoviteľ bude povinný nahradiť objednávateľovi všetky náklady spojené s odstraňovaním následkov takýchto prác.
 6. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonávaním prác iba také osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie príslušných prác.
 1. Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, sú v cene za vykonanie diela (ďalej len „cena diela“) zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela ako aj náklady spojené s odovzdaním diela objednávateľovi v mieste odovzdania diela.
 2. Dodatočné práce na diele vyplývajúce zo zmien diela vykonaných objednávateľom po uzatvorení Zmluvy, nie sú súčasťou ceny diela podľa článku VI, bodu 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Cena dodatočných prác bude odsúhlasená zmluvnými stranami na základe cenovej ponuky dodatočných prác a podpísaného dodatku ku Zmluve.
 3. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny diela nasledujúcim spôsobom:
  • po podpise Zmluvy uhradí objednávateľ zálohu na zhotovenie diela vo výške 50 % z ceny diela,
  • po podpise preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, po vystavení a doručení konečnej faktúry uhradí objednávateľ zostatok ceny diela.
 4. Zhotoviteľ má okrem zálohy podľa bodu 3 tohto článku nárok na zaplatenie častí ceny diela priebežne počas doby zhotovenia diela v prípade, ak doba zhotovenia diela je dlhšia ako 1 mesiac a to na základe písomného vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác na diele.
 5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela, zálohu na dielo, častí ceny diela a zostatok ceny diela len na základe daňového dokladu - faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi. Prílohou faktúry budú doklady preukazujúce vykonanie diela alebo jeho časti. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela v dohodnutej mene.
 6. Lehota splatnosti faktúr je:
  • faktúra na zaplatenie zálohy na dielo je splatná do troch (3) dní od jej vystavenia a doručenia objednávateľovi,
  • faktúra na zaplatenie častí ceny diela je splatná do sedem (7) dní od jej vystavenia a doručenia objednávateľovi,
  • konečná faktúra na zaplatenie zostatku ceny diela je splatná do štrnástich (14) dní odo dňa jej vystavenia a doručenia objednávateľovi.
  Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňažného záväzku bude nasledujúci prvý pracovný deň.
 7. Faktúry budú vystavené v mene euro, úhrada záväzkov oboch zmluvných strán bude vykonaná v mene euro.
 8. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet zhotoviteľa uvedený v Zmluve.
 9. Faktúra je dokladom v zmysle platných právnych predpisov a musí obsahovať:
  • označenie, že ide o faktúru;
  • poradové číslo faktúry;
  • meno, a adresu sídla zhotoviteľa;
  • IČO, DIČ a identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) zhotoviteľa a objednávateľa;
  • miesto registrácie zhotoviteľa a číslo dokumentu, podľa ktorého k registrácii došlo;
  • číslo objednávky alebo Zmluvy (vrátane platných dodatkov) s uvedením ich označenia a dátumu vyhotovenia alebo uzavretia;
  • dátum vyhotovenia faktúry;
  • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby;
  • v prípade, že sa uplatňuje oslobodenie od dane, treba na takéto oslobodenie uviesť odkaz vo faktúre;
  • dátum, keď bolo dielo alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá;
  • termín splatnosti faktúry;
  • variabilný symbol;
  • bankové spojenie zhotoviteľa vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC)
  • forma úhrady prevodným príkazom;
  • základ dane, sadzba dane a výška dane celkom;
  • jednotková cena bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene;
  • cena plnenia vrátane dane;
  • v prípade zahraničného subjektu sa uvedie informácia, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je dielo alebo služba dodaná;
  • odpočet uhradených preddavkov s dátumom prijatia ich úhrady a rozpisom výšky plnenia bez dane, sadzbu dane, výšku dane, sumu k úhrade;
  • meno, podpis, telefonické/e-mailové spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa faktúry.
  V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, objednávateľ má právo faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry.
 10. Bankové spojenie zhotoviteľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Zmluve. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie, uvedené vo faktúre.
 11. Bankové poplatky:

  Ak má zhotoviteľ bankový účet v tuzemsku, bankové poplatky zhotoviteľa znáša zhotoviteľ, bankové poplatky objednávateľa znáša objednávateľ.

  Ak má zhotoviteľ bankový účet v zahraničí, bankové poplatky na území Slovenskej republiky bude znášať objednávateľ, bankové poplatky v zahraničí bude znášať zhotoviteľ.

  V prípade porušenia zmluvnej podmienky súvisiacej s úhradou znáša všetky bankové poplatky tá zmluvná strana, ktorá porušenie zavinila.

 12. Prílohy faktúry:

  a) ku každej faktúre za čiastkové plnenie musí byť priložený oboma zmluvnými stranami písomne odsúhlasený rozsah vykonaných prác;

  b) ku každej konečnej faktúre musí byť priložený preberací protokol potvrdzujúci prevzatie diela objednávateľom.

 13. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa platných a účinných právnych predpisov štátu, v ktorom sú rezidentmi a v súlade s medzinárodnými právnymi normami. Vylučuje sa možnosť prevziať daňové povinnosti za druhú zmluvnú stranu.
 14. Ak zhotoviteľ nemá sídlo na území Slovenskej republiky, je povinný predložiť objednávateľovi úradne overené potvrdenie daňového (finančného) úradu o daňovom domicile (rezidencii), najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil pri uzavretí Zmluvy.
 15. V prípade, že zhotoviteľ je na území Slovenskej republiky registrovaným platiteľom DPH, predloží objednávateľovi úradné osvedčenie o registrácii za platiteľa DPH. V prípade, že zhotoviteľ je registrovaným platiteľom DPH v inom členskom štáte EÚ a predmet tejto Zmluvy bude nakupovať ako platiteľ DPH registrovaný k DPH v inom členskom štáte EÚ (príslušný členský štát mu pridelil IČ DPH), je rovnako povinný predložiť objednávateľov overenú kópiu osvedčenia o registrácii za platiteľa DPH v krajine, ktorá ho ako platiteľa DPH zaregistrovala. Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje akúkoľvek zmenu vo svojom vzťahu k daňovým povinnostiam voči Slovenskej republike oznámiť objednávateľovi a na požiadanie predloží objednávateľovi všetky podklady potrebné pre riadne vysporiadanie svojich daňových povinností.
 16. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zmluvná strana nesmie previesť svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.
 1. Objednávateľ môže na základe vzájomnej dohody dojednanej v Zmluve zadržať platbu vo výške najviac do 5 % z celkovej ceny diela bez DPH a to po dobu plynutia záručnej lehoty 24 mesiacov ako tzv. zádržné (ďalej len „zádržné“). Zádržné slúži na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie vád diela, ktoré zhotoviteľ včas nezačal odstraňovať alebo ich včas neodstránil. Objednávateľ vráti zhotoviteľovi zádržné po uplynutí záručnej lehoty. Objednávateľ uhradí na účet zhotoviteľa zadržanú platbu zníženú o prípadné náklady na odstránenie vád diela objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou a to do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa zaslanej po uplynutí 24 mesiacov od odovzdania diela.
 2. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť zádržné bankovou zárukou. V takom prípade objednávateľ uvoľní a zaplatí na účet zhotoviteľa zádržné v plnej výške do 30 dní od predloženia právoplatnej bankovej záruky spĺňajúcej nasledujúce podmienky:

  • výška peňažnej sumy, do ktorej uspokojí banka objednávateľa na základe bankovej záruky sa bude v čase vystavenia bankovej záruky rovnať aktuálnej výške zádržného zníženého o prípadné dovtedy uplatnené náklady objednávateľa,
  • banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa,
  • nárok objednávateľa na plnenie z bankovej záruky bude viazaný na predloženie dokumentu „Písomná výzva objednávateľa na zaplatenie“ adresovaného na adresu sídla banky poskytujúcej bankovú záruku (prípadne na inú adresu určenú bankou pri vystavení bankovej záruky), v ktorom vyzve banku na plnenie z bankovej záruky, pričom jeho prílohou bude rovnopis predchádzajúceho písomného upozornenia zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinností zhotoviteľa. Písomná výzva na zaplatenie musí obsahovať prehlásenie objednávateľa, že si zhotoviteľ počas záručnej lehoty nesplnil voči objednávateľovi svoje záväzky a neodstránil vady diela,
  • uplynutím 24 mesiacov od odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi banková záruka zanikne. Ak však objednávateľ oznámil zhotoviteľovi vady pred uplynutím 24 mesiacov od odovzdania diela a zhotoviteľ vady do uplynutia 24 mesiacov od odovzdania diela neodstránil, zanikne banková záruka až odstránením týchto vád.

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v dohodnutých termínoch. Lehota na dodanie diela je dojednaná v Zmluve (v zmluve o dielo alebo v písomnej objednávke)a je určená v závislosti od vzájomného odsúhlasenia cenovej ponuky, projektovej dokumentácie, technického riešenia, farebného a priestorového riešenia, použitých materiálov a od vzájomne dohodnutých platobných podmienok (preddavok na realizáciu diela) a pod. Priebeh zhotovenia diela, dôležité termíny realizácie diela a termín dodávky diela sú špecifikované v harmonograme prác.
 2. Akékoľvek zmeny diela vykonané objednávateľom po uzatvorení Zmluvy a odsúhlasené zhotoviteľom majú za následok zmenu termínu zhotovenia a dodania diela (termín dodania diela sa predĺži).
 3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku na dodanie diela, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť:
  • objednávateľ sa zaviazal na dodanie podkladov (projektová dokumentácia a pod.) a tieto nedodal;
  • objednávateľ sa zaviazal na dodanie vecí alebo poskytnutie zálohy na nákup vecí určených na realizáciu diela a tieto veci alebo zálohu nedodal v dohodnutom čase a v dohodnutom rozsahu podľa Zmluvy;
  • objednávateľ sa zaviazal pripraviť a sprístupniť miesto plnenia pre montáž diela a toto nevykonal v dohodnutom čase a rozsahu podľa harmonogramu.

  V týchto prípadoch sa lehota určená pre zhotoviteľa na dodanie diela predĺži o počet dní omeškania objednávateľa s dodaním podkladov, vecí alebo s poskytnutím zálohy na ich obstaranie a s pripravením a sprístupnením miesta plnenia.

 1. Zhotoviteľ vykonáva dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela nevyhnutné.
 2. Zhotoviteľ realizuje práce na diele v súlade s ďalšími pokynmi objednávateľa, v súlade s požiadavkami na prvotriednu kvalitu, v súlade s platnými právnymi predpismi, podľa platných noriem Slovenskej republiky, inými nariadeniami, Zmluvou i s príslušnými prílohami k Zmluve. Pre realizáciu diela budú použité materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Bez písomného súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nie je oprávnený použiť na zhotovenie diela iné materiály, technológie alebo vykonať iné zmeny než aké boli dohodnuté v Zmluve. V prípade porušenia tejto povinnosti znáša zhotoviteľ všetky škody, ktoré vznikli objednávateľovi porušením týchto povinností. Objednávateľ je oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody v plnej výške.
 3. Zhotoviteľ vykonáva dielo sám prostredníctvom svojich zamestnancov. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela alebo časti diela inú osobu, ak zo Zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva nič iné. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám.
 4. Zhotoviteľ vyhotoví dielo v mieste svojej prevádzky s použitím svojich zariadení, prípadne v prevádzke inej osoby, ktorá bola poverená zhotoviteľom na vykonanie diela alebo časti diela.
 5. Zhotoviteľ vykonáva dielo v súlade s harmonogramom spracovaným zhotoviteľom pred začatím vykonávania diela a písomne odsúhlaseným objednávateľom. Odsúhlasený harmonogram na vykonávanie diela sa stáva prílohou Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti s ostatnými subdodávateľmi objednávateľa na mieste plnenia (stavbe) tak, aby realizácia celého diela prebiehala vo vzájomnej spolupráci všetkých subdodávateľov objednávateľa, pri maximálnej koordinácii pracovných postupov a výmene potrebnej projektovej dokumentácie, s čo najmenšou potrebou zásahov oprávnených zástupcov objednávateľa.
 7. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať realizáciu diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami Zmluvy, Všeobecných obchodných podmienok, v rozpore s dohodnutou kvalitou a technologickými postupmi, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté v dôsledku takéhoto postupu na diele a realizoval dielo riadnym dohodnutým spôsobom.
 8. Veci určené na realizáciu diela:
  • veci určené na realizáciu diela si zaobstará zhotoviteľ sám, pokiaľ mu ich v súlade so Zmluvou nie je povinný zaobstarať objednávateľ;
  • v prípade, ak veci určené na realizáciu diela obstará zhotoviteľovi objednávateľ, objednávateľ odovzdá tieto veci zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu v čase určenom v Zmluve.
  • veci, ktoré sú potrebné na realizáciu diela a na ktorých obstaranie nie je podľa Zmluvy zaviazaný objednávateľ, je povinný zaobstarať zhotoviteľ;
  • v prípade, ak veci určené na realizáciu diela je povinný obstarať zhotoviteľovi objednávateľ, zmluvné strany sa dohodli, že namiesto obstarania týchto vecí môže objednávateľ poskytnúť zhotoviteľovi zálohu na nákup týchto vecí;
  • o prevzatí vecí určených na realizáciu diela, prípadne o prevzatí zálohy na nákup týchto vecí sa vyhotoví preberací protokol. Podpísaním preberacieho protokolu preberá zhotoviteľ zodpovednosť za prevzaté veci a znáša nebezpečenstvo škody na týchto veciach;
  • veci, ktoré zhotoviteľ obstaral na realizáciu diela, sú vo vlastníctve zhotoviteľa a zhotoviteľ má v tomto prípade postavenie predávajúceho. Kúpna cena týchto vecí je zahrnutá v cene za realizáciu diela;
  • zhotoviteľ berie na vedomie, že veci určené na realizáciu diela odovzdané zhotoviteľovi objednávateľom, ako aj veci, na nákup ktorých mu bola objednávateľom poskytnutá záloha, zostávajú vo vlastníctve objednávateľa;
  • po dokončení realizácie diela alebo po zániku záväzku zhotoviteľa vykonať dielo podľa Zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi veci od neho prevzaté na realizáciu diela, ktoré sa nespracovali pri realizácii diela, resp. vyúčtovať a vrátiť poskytnutú zálohu, nespotrebovanú na nákup vecí potrebných na realizáciu diela. V prípade nevrátenia poskytnutých vecí, resp. nevrátenia nespotrebovanej zálohy, je objednávateľ oprávnený požadovať úhradu toho, o čo sa zhotoviteľ obohatil;
  • zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom na realizáciu diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci prekážajú v riadnej realizácii diela, je zhotoviteľ povinný realizáciu v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní realizácie diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné realizáciu diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na realizáciu diela. Zhotoviteľ má nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením realizácie diela s použitím nevhodných vecí do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť;
  • zhotoviteľ, ktorý si splnil povinnosť a oznámil nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa nezodpovedá za nemožnosť dokončenia realizácie diela alebo za vady spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich použití písomne trval;
  • zhotoviteľ, ktorý nesplnil povinnosť a neoznámil nevhodnú povahu vecí zodpovedá za vady spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávateľom alebo pokynov daných mu objednávateľom.
 9. Dodatočné práce na diele vyplývajúce zo zmien resp. doplnkov diela (vrátane zmeny kvality diela) vykonaných na základe požiadaviek objednávateľa, ktoré neboli zahrnuté v cene diela, je zhotoviteľ povinný vykonať, len ak ho o to objednávateľ písomne požiada. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do piatich(5) pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky na dodatočné práce predložiť objednávateľovi písomne:
  • cenovú kalkuláciu dodatočných nákladov s cenou dodatočných prác alebo dodávky;
  • termín realizácie dodatočných prác, v ktorom je zhotoviteľ schopný práce alebo dodávku vykonať;
  • doplňujúce informácie o rozsahu prác alebo koordinácii s ostatnými zhotoviteľmi.

  Pre kalkuláciu nákladov na dodatočné práce a dodávky použije zhotoviteľ štandardné kalkulačné postupy so zohľadnením vyvolaných zmien a termínov.

  Drobné zmeny na diele, ktoré nemajú vplyv na cenu diela, termín plnenia diela a ani na výsledné úžitkové vlastnosti diela, môžu byť zmenené a následne potvrdené oboma zmluvnými stranami zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný tieto drobné zmeny na diele uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.

 10. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi sprístupniť miesto plnenia – priestory, v ktorých bude vykonaná montáž diela v potrebnom rozsahu a termínoch dohodnutých v harmonograme v priebehu celej realizácie a montáže diela. Za týmto účelom zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na sprístupnenie miesta plnenia a to najmenej tri (3) pracovné dni pred termínom nástupu zhotoviteľa na montáž diela. Objednávateľ je povinný pripraviť a uvoľniť miesto plnenia najneskôr dva dni pred nástupom zhotoviteľa.

  Objednávateľ umožní vstup do priestorov v pracovnom aj mimopracovnom čase na základe predchádzajúcej žiadosti zhotoviteľa, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

  V prípade nedodržania dohodnutého termínu sprístupnenia priestorov za účelom montáže diela sa posúva termín začatia realizácie montáže o dobu omeškania objednávateľa s prípravou a uvoľnením priestorov, ako aj konečný termín ukončenia a odovzdania diela.

 11. Objednávateľ je povinný upozorniť zhotoviteľa na všetky skutočnosti, neznalosť ktorých by mohla viesť k poškodeniu priestorov pri montáži diela (jestvujúce poškodenie priestorov, skryté konštrukcie, vedenia a inštalácie, konštrukcie, ktoré vykazujú deformácie, prípadne môžu byť pri montáži deformované a pod.). V opačnom prípade zhotoviteľ nezodpovedá za ich poškodenie.
 12. Počas montáže diela, odovzdania diela resp. počas servisných prác je zhotoviteľ oprávnený používať v sprístupnených priestoroch všetky dostupné dopravné komunikácie a inžinierske siete ako sú výťahy, eskalátory, voda, elektrická energia, sociálne zariadenia a pod. a to bez akejkoľvek náhrady za ich používanie objednávateľovi, nakoľko tieto položky nie sú súčasťou cenovej ponuky za zhotovenie a realizáciu diela.
 13. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v sprístupnených priestoroch a priľahlých komunikáciách určených pre dopravu diela poriadok, čistotu a bezodkladne odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní montáže diela. V prípade porušenia tejto povinnosti má objednávateľ právo odstrániť nečistoty na náklady zhotoviteľa a vyúčtovať ich zhotoviteľovi formou faktúry.
 14. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa (poštou, faxom, e-mailom) na kontrolu všetkých častí diela, ktoré majú byť zabudované, resp. zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to najneskôr štyri (4) dni pred dňom konania kontroly. O kontrole týchto zabudovaných častí diela sa vyhotoví záznam v stavebnom denníku, podpísaný oboma zmluvnými stranami.

  Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto zabudovaných častí diela a nereaguje na písomnú výzvu zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený v prácach na realizácii diela pokračovať.

  Ak bude objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie zabudovaných častí diela, je zhotoviteľ povinný túto požiadavku splniť , len ak je to technicky možné. Náklady na takéto odkrytie a opätovné zakrytie zabudovaných častí diela nesie objednávateľ. V prípade zistenia vád na takto odkrytých zabudovaných častiach diela nesie náklady na ich odstránenie zhotoviteľ.

 15. Zhotoviteľ je oprávnený na nevyhnutne potrebnú dobu prerušiť vykonávanie prác na realizácii diela v prípade, ak zistí pri vykonávaní prác skryté prekážky znemožňujúce vykonanie diela dohodnutým spôsobom. Ak zhotoviteľ preruší práce, zaväzuje sa túto skutočnosť písomnou formou (poštou, faxom, e-mailom) oznámiť objednávateľovi najneskôr do 12 hodín od zistenia skrytých prekážok. O tejto skutočnosti je povinný vykonať zápis do stavebného denníka, a to spolu so správou o predpokladanej dĺžke prerušenia prác a jeho príčinách. O tento čas sa predlžuje termín realizácie diela dohodnutý v Zmluve.
 16. Pri každom prerušení prác na realizácii diela sa zhotoviteľ zaväzuje:
  • objednávateľovi písomne odporučiť najefektívnejší spôsob odstránenia prekážok na vykonanie diela;
  • navrhnuté a objednávateľom písomne schválené opatrenia na odstránenie prekážok na vykonanie diela zrealizovať;
  • vynaložiť všetko úsilie na tomu, aby boli prekážky, ktoré viedli k prerušeniu prác na realizácii diela, odstránené;
  • po odstránení prekážok na vykonanie diela pokračovať v jeho vykonávaní spôsobom a v rozsahu dojednanom v Zmluve.
  Objednávateľ sa zaväzuje:
  • najneskôr do 12 hodín od obdržania písomného oznámenia od zhotoviteľa písomne sa vyjadriť k návrhom zhotoviteľa na odstránenie prekážok na vykonanie diela;
  • v prípade, že sa objednávateľ do 12 hodín nevyjadrí k návrhom zhotoviteľa, má sa zato, že súhlasí s návrhmi zhotoviteľa a zhotoviteľ vykoná odstránenie prekážok podľa tohto návrhu.
 17. Objednávateľ je povinný vytvoriť zhotoviteľovi také podmienky k realizácii diela v mieste plnenia, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu, znehodnoteniu resp. odcudzeniu treťou osobou.
 1. Zhotoviteľ je povinný v prípade rozsiahlych, časovo náročných a zložitých dielach alebo na základe požiadavky objednávateľa viesť stavebný denník a to odo dňa zahájenia prác na realizácii diela až do dňa odstránenia poslednej vady diela.
 2. Zhotoviteľ umožní objednávateľovi nahliadať do stavebného denníka v mieste realizácie diela.
 3. Zhotoviteľ vedie v stavebnom denníku denné záznamy: záznamy o vykonaných kontrolách diela, oznámenia o zakrytí zabudovaných častí diela, záznamy o prerušení prác a ich príčinách, záznamy o zastavení realizácie diela a dôvodov zastavenia, oznámenie o odstránení nedostatkov zistených objednávateľom alebo treťou osobou, oznámenie termínu pripravovaných skúšok, záznamy o mimoriadnych udalostiach ako sú napr. pracovné úrazy a pod.
 4. Objednávateľ podpisuje tieto denné záznamy, vyjadruje sa k jednotlivým zápisom, zapisuje zistené nedostatky vo vykonávaní diela s výzvou na ich odstránenie a zapisuje požiadavky objednávateľa pri vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ odmietne podpísať takéto záznamy, odošle ich zhotoviteľ objednávateľovi doporučenou poštou do troch (3) pracovných dní od dátumu zápisu. Ak objednávateľ do siedmich (7) pracovných dní od doručenia nezašle zhotoviteľovi k týmto záznamom písomné stanovisko, má sa zato, že k týmto záznamom nemá pripomienky.
 5. Zhotoviteľ vykonáva zápisy v stavebnom denníku v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie.
 1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne vykonané dielo v mieste dohodnutom v Zmluve. Ak miesto plnenia nie je v Zmluve dojednané, je zhotoviteľ povinný odovzdať dielo v sídle objednávateľa.
 2. Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom termíne dielo vykonať a odovzdať ho objednávateľovi.
 3. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo pred dohodnutým termínom, iba ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
 1. Objednávateľ nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom užívať neodovzdané dielo, resp. jeho časť. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa zaplatením dohodnutej ceny diela. Odovzdané a nezaplatené dielo objednávateľ môže použiť na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa.
 2. Odovzdaním a prevzatím diela prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele. Do času odovzdania a prevzatia diela nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach určených na realizáciu diela znáša zhotoviteľ. V zmysle odseku 2. článku XI. týchto Všeobecných obchodných podmienok prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody porušením povinnosti objednávateľa prevziať dielo.
 3. Pri prevzatí diela, za ktoré objednávateľ nezaplatil dohodnutú cenu diela, je objednávateľ povinný sa o dielo riadne starať, najmä uskladniť dielo tak, aby nedošlo k jeho prípadnému poškodeniu alebo odcudzeniu. V prípade porušenia niektorej z týchto povinností sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi škodu vzniknutú na diele v plnej výške.
 1. Objednávateľ je povinný prevziať dielo, ak zodpovedá dohodnutému rozsahu a kvalite podľa Zmluvy.
 2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela a to najmenej tri (3) pracovné dni pred termínom odovzdania diela. Objednávateľ je povinný prevziať dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od obdržania výzvy zhotoviteľa. V prípade, ak objednávateľ v tejto lehote dielo neprevezme, považuje sa dielo tretím (3) dňom od obdržania výzvy na prevzatie diela objednávateľom za riadne odovzdané a na objednávateľa prechádza týmto dňom nebezpečenstvo prípadného poškodenia, resp. odcudzenia diela. Objednávateľ bude oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo bude neúplné alebo bude vykazovať chyby, brániace v jeho riadnom využívaní. Chyby a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela nemôžu byť dôvodom na odmietnutie prevzatia diela.
 3. O prevzatí dokončeného diela objednávateľom zmluvné strany vyhotovia písomný záznam – preberací protokol (ďalej len „preberací protokol“). Preberací protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán bude dokladom o splnení predmetu Zmluvy. Deň podpisu preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami sa považuje za deň odovzdania diela objednávateľovi. Forma preberacieho protokolu je daná zhotoviteľom. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
 4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom, odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie diela, ako aj ďalšie doklady stanovené v Zmluve.
 5. Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté v Zmluve, je zhotoviteľ povinný najneskôr pri prevzatí diela objednávateľom, odovzdať objednávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu, atesty materiálov použitých pri vykonaní diela, návody na používanie, prevádzku a údržbu diela, záručné listy, certifikáty o zhode, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter diela.

  Preberací protokol je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

 6. Dokumentácia súvisiaca s vykonaním a prevzatím diela sa vyhotovuje v slovenskom jazyku.
 1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu a kvalite, ktoré určuje Zmluva. V opačnom prípade má dielo vady. Objednávateľ sa zaväzuje uviesť v preberacom protokole všetky pripomienky v prípade, že odovzdané dielo nezodpovedá zmluvne dohodnutému rozsahu a kvalite. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný v preberacom protokole uviesť dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, sa opakuje preberacie konanie.
 2. V súlade s ustanovením § 564 Obchodného zákonníka platia pre nároky objednávateľa z vád diela primerane ustanovenia § 436 až 441 Obchodného zákonníka.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje uviesť zjavné vady diela pri prevzatí diela do preberacieho protokolu. Po podpísaní preberacieho protokolu zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za dodatočne zistené zjavné vady z dôvodu, že tieto nemuseli vzniknúť jeho zavinením.
 4. Vady diela zistené pri odovzdaní diela a zaznačené v preberacom protokole sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehotách dohodnutých s objednávateľom v Zmluve.
 5. Objednávateľ sa zaväzuje vady zistené počas plynutia záručnej lehoty oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. K oznámeniu priloží objednávateľ dôkazné prostriedky na overenie oprávnenosti objednávateľovho nároku. Reklamovanú vadu odstráni zhotoviteľ v zákonnej lehote, ak sa zmluvné strany v Zmluve nedohodli inak.
 6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady a poškodenie diela spôsobené dopravou a montážou diela v prípade, ak si dopravu a montáž diela zabezpečuje objednávateľ.
 7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady a poškodenie diela spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním pokynov na používanie a ošetrovanie diela, neodbornou manipuláciou s dielom (vlastná montáž, úpravy), taktiež za mechanické poškodenie diela, za škody spôsobené živelnou pohromou, požiarom, povodňou, zemetrasením, víchricou alebo iným poškodením konštrukcií budov, resp. iné znehodnotenie diela nezavinené zhotoviteľom.
 8. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi vstup do miesta plnenia diela za účelom odstránenia vád diela, príp. za účelom vykonania servisu na odovzdanom diele.
 9. Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.
 1. Zárukou za kvalitu diela preberá zhotoviteľ záväzok, že dielo bude po stanovenú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti.
 2. Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak, záručná doba je 24 mesiacov s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné lehoty. V týchto prípadoch platia záručné lehoty uvedené výrobcami. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
 1. Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, musí byť spolupráca týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s platnou legislatívou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (ďalej len „BOZP a PO“). V prípade dodania diela mimo územia Slovenskej republiky za zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy príslušnej krajiny.
 3. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o možných nebezpečenstvách, ohrozeniach a rizikách a o preventívnych opatreniach na základe vypracovaného plánu bezpečnosti. Zároveň je povinný informovať zhotoviteľa o opatreniach na poskytnutie prvej pomoci a na evakuáciu zamestnancov.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky nariadenia a pokyny objednávateľa, ktoré budú zhotoviteľovi oznámené dohodnutou formou (napr. oboznámenie s plánom bezpečnosti stavby pri odovzdávaní miesta plnenia diela alebo pri vstupnom školení BOZP a PO, zápisy z kontrol BOZP a PO, kontrolných dní a pod).
 5. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom pred začatím montáže diela zabezpečiť oboznámenie svojich zamestnancov a dodávateľov s platnými internými predpismi BOZP a PO objednávateľa.
 6. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov na vlastné náklady ochrannými pracovnými pomôckami zodpovedajúcim rizikám pracovnej činnosti. Ďalej je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov len na určenom pracovisku.
 7. Zhotoviteľ v žiadnom prípade nezodpovedá za činnosť iných subjektov pôsobiacich v mieste plnenia diela vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
 8. Objednávateľ je povinný určiť pred zahájením prác miesto a spôsob likvidácie odpadu.
 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť objednávateľovi vykonávať na pracoviskách kontroly zamerané na oblasť BOZP a PO.
 1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela podľa Zmluvy (neodovzdá riadne ukončené dielo v dohodnutom termíne) má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela uvedenej v Zmluve, a to za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo užívanie diela, alebo iných dokladov, ktoré je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi podľa Zmluvy.
 2. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty objednávateľ oznámi zhotoviteľovi doručením faktúry.
 3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti vykonať dielo alebo odovzdať doklady podľa Zmluvy.
 4. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností.
 5. V prípade omeškania objednávateľa so splnením ktoréhokoľvek peňažného záväzku (zálohová faktúra, faktúra za čiastkové plnenie, konečná faktúra a pod.) má zhotoviteľ právo fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania najviac vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania.
 6. Ak dôjde k úniku informácií, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo obchodného tajomstva z dôvodov, za ktoré zodpovedá objednávateľ alebo objednávateľ poruší povinnosť stanovenú v článku XIX. týchto Všeobecných zmluvných podmienok je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za každé jednotlivé porušenie vo výške 100,-€ (slovom: sto Eur), ak nie je v Zmluve uvedené inak.
 1. Zmluvné strany budú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré im boli poskytnuté alebo ich akýmkoľvek spôsobom získali v súvislosti s uzavretím a/alebo plnením Zmluvy, ako s informáciami dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú pri nakladaní s takýmito údajmi, informáciami alebo dokumentmi dodržať zásady ich ochrany a utajenia, pričom takéto údaje, informácie alebo dokumenty nesmú bez predchádzajúceho vzájomného písomného súhlasu poskytnúť tretím osobám a ani svojim zamestnancom, ktorí sa nezúčastňujú plnenia Zmluvy.
 3. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa uvádzať zhotoviteľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo zhotoviteľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti a to v akejkoľvek forme.
 1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
 2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
 3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy, ak sa dokáže, že:
  • nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí;
  • prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania Zmluvy predvídať;
  • prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.
 4. Medzi nepredvídateľné a neodstrániteľné prekážky nepatria tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných povolení, licencií alebo podobných oprávnení povinnej strane.
 5. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností, a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.
 6. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
 7. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné zmluvne dohodnuté sankcie.
 8. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od Zmluvy.
 9. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená jednostranne od Zmluvy odstúpiť.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia a listiny určené zhotoviteľovi a objednávateľovi budú doručované na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy.Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.
 2. Každá správa, súhlas, schválenie alebo rozhodnutie, ktoré sa požadujú na základe Zmluvy, sa vyhotovia, pokiaľ nie je stanovené inak, v písomnej forme. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu. Povinnosť doručiť písomnosť zmluvnej strane je splnená prevzatím písomnosti zmluvnou stranou. Písomnosť sa považuje za doručenú, ak sa písomnosť vrátila odosielajúcej zmluvnej strane ako nedoručiteľná, alebo ak doručenie bolo zmarené konaním a lebo opomenutím zmluvnej strany, ktorej sa písomnosť doručuje. Účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne
 1. Platnosť Zmluvy môže byť ukončená:
  • splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy;
  • uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá;
  • písomnou dohodou zmluvných strán;
  • zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu;
  • písomnou výpoveďou alebo odstúpením od Zmluvy.
 2. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť Zmluvy aj pred uplynutím doby platnosti, a to písomnou výpoveďou bez udania dôvodov s jedno (1) mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. Pre Nákupné objednávky, uzavreté (vystavené, odoslané) pred skončením platnosti Zmluvy, budú aj po skončení jej platnosti platiť ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, a to až do doby splnenia predmetu príslušnej Nákupnej objednávky.
 3. Výpoveď sa považuje za doručenú aj po 7 dňoch uloženia zásielky na pošte. Zmluvné strany si dohodli aj náhradný spôsob doručovania, a to formou osobného doručenia.
 4. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípade porušenia jej ustanovení, ak k náprave porušenia nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstránenie tohto porušenia. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Plnenia poskytnuté stranami navzájom do okamihu zániku Zmluvy si každá zo strán ponecháva, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 5. Pokiaľ okiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Nákupnej objednávky za podmienky, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením Nákupnej objednávky o viac ako 30 kalendárnych dní. Takéto odstúpenie nemá vplyv na povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie plnenia. Právne účinky odstúpenia od Nákupnej objednávky nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 6. V prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu bude výsledok prác uskutočnených na diele do dňa zániku zmluvného vzťahu odovzdaný objednávateľovi a bude mu fakturovaná cena za zhotovenie diela zodpovedajúca prácam vykonaným na diele do dňa zániku Zmluvy.
 1. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto Zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú dňom uzavretia tejto Zmluvy platnosť a sú plne touto Zmluvou nahradené.
 2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
 3. Zmluvy ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom v Slovenskej republike.
 4. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve bližšie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike, príslušným podľa procesných predpisov platných v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.
 6. V prípade, že zhotoviteľ má sídlo v zahraničí a zmluvné strany sa nedohodli v Zmluve na komunikačnom jazyku stáva sa komunikačným jazykom jazyk anglický.
 7. Ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť voči zmluvným stranám dňom účinnosti Zmluvy.
 8. Objednávateľ svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich stanovené.
Stiahnuť PDF (400 kB)

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru - tuzemsko:

 1. Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru (ďalej len„ Všeobecné obchodné podmienky“) sa aplikujú na všetky zmluvy a všetky nákupné objednávky (ďalej obidve spoločne a nerozdielne len „Zmluva“), ktoré spoločnosť Dispo Line Relay s.r.o., so sídlom Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava (ďalej len „kupujúci“), uzatvára za účelom nákupu tovaru. Aplikácia Všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 2. Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne. V takom prípade majú odchylné dojednania prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb./ 264/2017Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
 4. V zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa Zmluva považuje za uzavretú: (i) dňom podpisu písomného vyhotovenia Zmluvy (Kúpnej zmluvy, rámcovej kúpnej zmluvy) oboma zmluvnými stranami alebo (ii) dňom doručenia písomného potvrdenia predávajúceho, ktorým predávajúci akceptuje podmienky navrhnuté kupujúcim v Nákupnej objednávke a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Forma doručenia písomného potvrdenia môže byť poštou, faxom, resp. e-mailom.
 5. Každá Zmluva musí obsahovať základné identifikačné údaje zmluvných strán v zmysle zápisu v obchodnom resp. živnostenskom registri, prípadne zápisu v inej zákonom predpísanej evidencii. Každá zmluvná strana je zároveň povinná všetky zmeny, ktoré u nej nastanú a ktoré sa zapisujú do vyššie uvedených evidencií, bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce a za náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
 6. Zmluvu v mene kupujúceho podpisujú: Členovia štatutárneho orgánu alebo osoba splnomocnená štatutárnym orgánom, ktorí konajú v mene a na účet kupujúceho a ich podpis je voči tretím osobám záväzný. Nákupnú objednávku v mene kupujúceho podpisujú osoby písomne poverené kupujúcim.
 1. Predmetom Zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve.
 3. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci nie je oprávnený k čiastkovému plneniu predmetu Zmluvy. Dodanie menšieho množstva tovaru alebo iného tovaru sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá nárok kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
 1. Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, sú náklady predávajúceho na balenie tovaru, jeho prepravu do miesta dodania ako aj ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru zahrnuté v cene tovaru.
 2. Predávajúci má nárok na zaplatenie kúpnej ceny až po splnení predmetu Zmluvy.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu len na základe daňového dokladu - faktúry vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu, prílohou ktorej budú doklady preukazujúce splnenie predmetu Zmluvy, podpísané oboma zmluvnými stranami.
 4. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.
 5. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
 6. Faktúra musí obsahovať všetky platným zákonom o DPH stanovené náležitosti a ďalej musí obsahovať:
  • označenie, že ide o faktúru;
  • poradové číslo faktúry;
  • meno, a adresu sídla oboch zmluvných strán;
  • IČO, DIČ a identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) oboch zmluvných strán;
  • bankové spojenie oboch zmluvných strán vo forme ABO, IBAN a BIC (SWIFT);
  • číslo Nákupnej objednávky alebo Zmluvy (vrátane platných dodatkov) s uvedením ich označenia a dátumu vyhotovenia alebo uzavretia;
  • dátum vyhotovenia faktúry;
  • množstvo a druh dodaného tovaru;
  • v prípade, že sa uplatňuje oslobodenie od dane, treba na takéto oslobodenie uviesť odkaz vo faktúre;
  • dátum, keď bol tovar dodaný, alebo dátum, keď bola platba prijatá;
  • termín splatnosti faktúry (potrebné uvádzať počet dní od doručenia faktúry);
  • variabilný symbol;
  • základ dane, sadzba dane a výška dane celkom v EUR;
  • jednotková cena bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú dohodnuté v jednotkovej cene;
  • cena plnenia vrátane dane;
  • odpočet uhradených preddavkov s dátumom prijatia ich úhrady a rozpisom výšky plnenia bez dane, sadzbu dane, výšku dane, sumu k úhrade;
  • meno, podpis, telefonické/e-mailové spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa faktúry.
  Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list, na ktorom je predávajúci povinný uviesť číslo Nákupnej objednávky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti a prílohy (dodací list), kupujúci má právo faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry.
 7. Faktúry budú vystavené v mene euro.
 8. Úhrada záväzkov oboch zmluvných strán bude vykonaná v mene euro.
 9. Bankové spojenie predávajúceho uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Zmluve. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie, uvedené na faktúre. V prípade uvedenia nesprávneho bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) v zmluve a vo faktúre zo strany predávajúceho, kupujúci nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže v dôsledku takto nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť; v prípade, ak z takéhoto dôvodu škoda vznikla na ťarchu kupujúceho, kupujúci má právo uplatniť si náhradu škody u predávajúceho, ktorý škodu spôsobil, a to v plnej výške formou vystavenej faktúry.
 10. Ku každej faktúre musí byť priložený dodací list potvrdzujúci prevzatie tovaru kupujúcim (dodací list) alebo príslušné prepravné doklady a v prípade dovozu tovaru z tretích krajín (t.j. z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie) aj colné vyhlásenie na prepustenie tovaru. Predpokladom pre zaplatenie konečnej faktúry je súpis všetkých doterajších faktúr vzťahujúcich sa k predmetu Zmluvy.
 11. Bankové poplatky: Ak má predávajúci bankový účet v tuzemsku, bankové poplatky predávajúceho znáša predávajúci, bankové poplatky kupujúceho znáša kupujúci.

  Ak má predávajúci bankový účet v zahraničí, bankové poplatky na území Slovenskej republiky bude znášať kupujúci, bankové poplatky v zahraničí bude znášať predávajúci. V prípade porušenia zmluvnej podmienky súvisiacej s úhradou znáša všetky bankové poplatky tá zmluvná strana, ktorá porušenie zavinila.

 12. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike s vylúčením možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného partnera.
 13. Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien daňových zákonov, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti. Predávajúci sa zaväzuje akúkoľvek zmenu vo svojom vzťahu k daňovým povinnostiam voči Slovenskej republike oznámiť kupujúcemu a na vyžiadanie predloží kupujúcemu všetky podklady potrebné pre riadne vysporiadanie svojich daňových povinností.
 14. Zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky (záväzku) bez predchádzajúcej písomnej dohody. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.
 1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v Zmluve. Ak miesto plnenia nie je v Zmluve dohodnuté, je povinný predávajúci dodať tovar v mieste sídla kupujúceho.
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom termíne plnenia.
 3. Kupujúci nie je povinný prevziať tovar pred dohodnutým termínom plnenia.
 4. Nedodržanie termínu plnenia sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy. Kupujúci má zároveň právo uplatniť voči predávajúcemu zmluvné sankcie podľa článku IX. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 1. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.
 1. Dokladom o prevzatí tovaru kupujúcim je dodací list. Dodací list podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán bude dokladom o splnení predmetu Zmluvy.
 2. Predávajúci je povinný, najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim, odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady stanovené v Zmluve.
 3. Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je dohodnuté v Zmluve, je predávajúci povinný, najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim, predložiť kupujúcemu osvedčenie o preukázaní zhody technických vlastností výrobku s príslušnými technickými predpismi alebo iný doklad preukazujúci súlad vlastností tovaru s požiadavkami všeobecne záväzných alebo technických predpisov. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar výlučne z materiálov s atestami a certifikátmi platnými v Slovenskej republike.
 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva. V opačnom prípade má tovar vady a predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle ustanovení § 422 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
 2. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany tretej osoby nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia autorských práv, práv na ochrannú známku alebo iných podobných práv. Za právne vady tovaru predávajúci zodpovedá v zmysle ustanovení § 433 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
 3. V prípade dodania tovaru s vadami je kupujúci oprávnený:
  • a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, alebo
  • b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, alebo
  • c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
  • d) odstúpiť od Zmluvy.
 4. Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.
 1. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude minimálne po dobu 24 mesiacov od jeho dodania kupujúcemu spôsobilý na použitie na dohodnutý resp. obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Ak je táto doba vyznačená dĺžkou záručnej doby vo forme záručného listu alebo trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru dlhšia ako 24 mesiacov od dodania, platí táto doba.
 2. Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 1. Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa Zmluvy (nedodá tovar v dohodnutom termíne plnenia) má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej kúpnej ceny tovaru uvedenej v Zmluve, a to za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo užívanie tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa Zmluvy.
 2. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty kupujúci oznámi predávajúcemu doručením faktúry.
 3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo doklady podľa Zmluvy.
 4. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností.
 5. V prípade omeškania kupujúceho so splnením peňažného záväzku má predávajúci právo fakturovať kupujúcemu úrok z omeškania najviac vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 6. Ak dôjde k úniku informácií, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo obchodného tajomstva z dôvodov, za ktoré zodpovedá predávajúci alebo predávajúci poruší povinnosť stanovenú v článku X. týchto Všeobecných zmluvných podmienok je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu za každé jednotlivé porušenie vo výške 100,- € (slovom: sto euro), ak nie je v Zmluve uvedené inak.
 1. Predávajúci bude nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré mu boli poskytnuté alebo ich akýmkoľvek spôsobom získal v súvislosti s uzavretím a/alebo plnením Zmluvy, ako s informáciami dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.
 2. Predávajúci sa zaväzuje pri nakladaní s takýmito údajmi, informáciami alebo dokumentmi dodržať zásady ich ochrany a utajenia, pričom takéto údaje, informácie alebo dokumenty nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho poskytnúť tretím osobám a ani svojim zamestnancom, ktorí sa nezúčastňujú plnenia Zmluvy.
 3. Predávajúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho uvádzať kupujúceho ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo kupujúceho pri propagácii seba alebo svojej činnosti a to v akejkoľvek forme.
 1. Platnosť Zmluvy môže byť ukončená:
  • uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá;
  • písomnou dohodou zmluvných strán;
  • zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu;
  • písomnou výpoveďou alebo odstúpením od Zmluvy.
 2. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, kupujúci má právo ukončiť platnosť Zmluvy aj pred uplynutím doby platnosti, a to písomnou výpoveďou bez udania dôvodov s jedno (1) mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď predávajúcemu. Pre Nákupné objednávky, uzavreté (vystavené, odoslané) pred skončením platnosti Zmluvy, budú aj po skončení jej platnosti platiť ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, a to až do doby splnenia predmetu príslušnej Nákupnej objednávky.
 3. Výpoveď sa považuje za doručenú aj po 7 dňoch uloženia zásielky na pošte. Zmluvné strany si dohodli aj náhradný spôsob doručovania, a to formou osobného doručenia.
 4. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípade porušenia jej ustanovení, ak k náprave porušenia nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstránenie tohto porušenia. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Plnenia poskytnuté stranami navzájom do okamihu zániku Zmluvy si každá zo strán ponecháva, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 5. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, kupujúci je oprávnený odstúpiť od Nákupnej objednávky za podmienky, ak predávajúci bude v omeškaní s plnením Nákupnej objednávky o viac ako desať (10) kalendárnych dní. Takéto odstúpenie nemá vplyv na povinnosť predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie plnenia. Právne účinky odstúpenia od Nákupnej objednávky nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
 2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
 3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy, ak sa dokáže, že:
  • nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí;
  • prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania Zmluvy predvídať;
  • prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.
 4. Medzi nepredvídateľné a neodstrániteľné prekážky nepatria tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných povolení, licencií alebo podobných oprávnení povinnej strane.
 5. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností, a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.
 6. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
 7. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné zmluvne dohodnuté sankcie.
 8. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od Zmluvy.
 9. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako jeden (1) mesiac, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená jednostranne od Zmluvy odstúpiť.
 1. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto Zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú dňom uzavretia tejto Zmluvy platnosť a sú plne touto Zmluvou nahradené.
 2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
 3. Zmluvy ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom v Slovenskej republike.
 4. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve bližšie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike, príslušným podľa procesných predpisov platných v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.
 6. Predávajúci svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich stanovené.
Stiahnuť PDF (200 kB)

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru - zahraničie:

 1. Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru (ďalej len„ Všeobecné obchodné podmienky“) sa aplikujú na všetky zmluvy a všetky nákupné objednávky (ďalej obidve spoločne a nerozdielne len „Zmluva“), ktoré spoločnosť Dispo Line Relay s.r.o., so sídlom Bancíkovej 1/A 82103 Bratislava (ďalej len „kupujúci“), uzatvára za účelom nákupu tovaru. Aplikácia Všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 2. Zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok sú pre zmluvné strany záväzné iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany dohodli písomne. V takom prípade majú odchylné dojednania prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb./ 264/2017Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
 4. V zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok sa Zmluva považuje za uzavretú: (i) dňom podpisu písomného vyhotovenia Zmluvy (Kúpnej zmluvy, rámcovej kúpnej zmluvy) oboma zmluvnými stranami alebo (ii) dňom doručenia písomného potvrdenia predávajúceho, ktorým predávajúci akceptuje podmienky navrhnuté kupujúcim v Nákupnej objednávke a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
 5. Každá Zmluva musí obsahovať základné identifikačné údaje zmluvných strán v zmysle zápisu v obchodnom resp. živnostenskom registri, prípadne zápisu v inej zákonom predpísanej evidencii. Každá zmluvná strana je zároveň povinná všetky zmeny, ktoré u nej nastanú a ktoré sa zapisujú do vyššie uvedených evidencií, bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce a za náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
 6. Zmluvu v mene kupujúceho podpisujú: Členovia štatutárneho orgánu alebo osoba splnomocnená štatutárnym orgánom, ktorí konajú v mene a na účet kupujúceho a ich podpis je voči tretím osobám záväzný. Nákupnú objednávku v mene kupujúceho podpisujú osoby písomne poverené kupujúcim.
 1. Predmetom Zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve.
 3. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci nie je oprávnený k čiastkovému plneniu predmetu Zmluvy. Dodanie menšieho množstva tovaru alebo iného tovaru sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a zakladá nárok kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
 1. Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, sú náklady predávajúceho na balenie tovaru, jeho prepravu do miesta dodania ako aj ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru zahrnuté v cene tovaru.
 2. Predávajúci má nárok na zaplatenie kúpnej ceny až po splnení predmetu Zmluvy.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu len na základe faktúry vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu, prílohou ktorej budú doklady preukazujúce splnenie predmetu Zmluvy, podpísané oboma zmluvnými stranami.
 4. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.
 5. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
 6. Faktúra musí obsahovať všetky platným zákonom o DPH stanovené náležitosti a ďalej musí obsahovať:
  • označenie, že ide o faktúru;
  • poradové číslo faktúry;
  • meno, a adresu sídla oboch zmluvných strán;
  • IČO, DIČ a identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) oboch zmluvných strán;
  • bankové spojenie oboch zmluvných strán vo forme ABO, IBAN a BIC (SWIFT);
  • číslo Nákupnej objednávky alebo Zmluvy s uvedením ich označenia a dátumu vyhotovenia alebo uzavretia;
  • dátum vyhotovenia faktúry;
  • množstvo a druh dodaného tovaru;
  • v prípade, že sa uplatňuje oslobodenie od dane, treba na takéto oslobodenie uviesť odkaz vo faktúre;
  • dátum, keď bol tovar dodaný, alebo dátum, keď bola platba prijatá;
  • termín splatnosti faktúry;
  • variabilný symbol;
  • základ dane, sadzba dane a výška dane celkom v EUR;
  • jednotková cena bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú dohodnuté v jednotkovej cene;
  • cena plnenia vrátane dane;
  • odpočet uhradených preddavkov s dátumom prijatia ich úhrady a rozpisom výšky plnenia bez dane, sadzbu dane, výšku dane, sumu k úhrade;
  • meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa faktúry;
  V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, kupujúci má právo faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry.
 7. Faktúry budú vystavené v mene euro.
 8. Úhrada záväzkov oboch zmluvných strán bude vykonaná v mene euro.
 9. Bankové spojenie predávajúceho uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Zmluve resp. Nákupnej objednávke. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie, uvedené na faktúre. V prípade uvedenia nesprávneho bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) v zmluve a vo faktúre zo strany predávajúceho, kupujúci nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže v dôsledku takto nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť; v prípade, ak z takéhoto dôvodu škoda vznikla na ťarchu kupujúceho, kupujúci má právo uplatniť si náhradu škody u predávajúceho, ktorý škodu spôsobil, a to v plnej výške formou vystavenej faktúry.
 10. Ku každej faktúre musí byť priložený dodací list potvrdzujúci prevzatie tovaru kupujúcim alebo príslušné prepravné doklady a v prípade dovozu tovaru z tretích krajín (t.j. z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie) aj colné vyhlásenie na prepustenie tovaru. Predpokladom pre zaplatenie konečnej faktúry je súpis všetkých doterajších faktúr vzťahujúcich sa k predmetu Zmluvy resp. Nákupnej objednávky.
 11. Bankové poplatky: Ak má predávajúci bankový účet v tuzemsku, bankové poplatky predávajúceho znáša predávajúci, bankové poplatky kupujúceho znáša kupujúci.

  Ak má predávajúci bankový účet v zahraničí, bankové poplatky na území Slovenskej republiky bude znášať kupujúci, bankové poplatky v zahraničí bude znášať predávajúci. V prípade porušenia zmluvnej podmienky súvisiacej s úhradou znáša všetky bankové poplatky tá zmluvná strana, ktorá porušenie zavinila.

 12. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike s vylúčením možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného partnera.
 13. Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien daňových zákonov, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti. Predávajúci sa zaväzuje akúkoľvek zmenu vo svojom vzťahu k daňovým povinnostiam voči Slovenskej republike oznámiť kupujúcemu a na vyžiadanie predloží kupujúcemu všetky podklady potrebné pre riadne vysporiadanie svojich daňových povinností.
 14. Zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky (záväzku) bez predchádzajúcej písomnej dohody.
 1. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa za zmluvy s medzinárodným prvkom považujú zmluvy, v ktorých na strane predávajúceho vystupuje zahraničný subjekt.
 2. Zahraničným subjektom sa na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba alebo iný útvar s právnou subjektivitou, ktorý má bydlisko alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky.
 3. Zahraničný subjekt je povinný predložiť originál faktúry v anglickom jazyku.
 4. Ak bude zahraničný subjekt vykonávať predmet plnenia Zmluvy prostredníctvom svojej organizačnej zložky, registrovanej v SR za platiteľa dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), je nutné v prípade fakturácie v inej než mene euro, aby cena bez dane a k nej vyčíslená DPH boli vyjadrené jednak v cudzej mene a jednak prepočítané na menu euro referenčným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti.
 5. Zahraničný subjekt je povinný predložiť kupujúcemu úradne overené potvrdenie daňového (finančného) úradu o daňovom domicile (rezidencii), najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil pri uzavretí Zmluvy.
 6. Zahraničný subjekt je povinný predložiť kupujúcemu čestné prehlásenie o tom, či má alebo nemá na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň v zmysle právnych predpisov platných v Slovenskej republike, resp. príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenie (ďalej len „medzinárodná zmluva“) pri uzavretí Zmluvy, najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia Zmluvy.
 7. Ak zahraničný subjekt bude realizovať predmet Zmluvy prostredníctvom organizačnej zložky umiestnenej na území SR, je povinný predložiť pri uzavretí Zmluvy najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia Zmluvy kupujúcemu úradne overenú kópiu výpisu z Obchodného registra tejto organizačnej zložky, nie staršieho ako 3 mesiace.
 8. Ak zahraničný subjekt nie je rezidentom členského štátu Európskej únie a má na území SR organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, je povinný pri uzavretí Zmluvy, alebo najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, predložiť kupujúcemu úradne overenú kópiu osvedčenia o registrácii za platiteľa dane z príjmov na území Slovenskej republiky, ako aj právoplatného rozhodnutia príslušného správcu dane o tom, že platí preddavky na daň podľa zákona o dani z príjmov platného v Slovenskej republike. Kupujú si až na základe vyššie uvedených dokladov nezrazí sumu na zabezpečenie dane, prípadne bude postupovať podľa toho, ako bude uvedené v rozhodnutí príslušného správcu dane.
 9. Ak zahraničný subjekt je rezidentom členského štátu Európskej únie a má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, je povinný pri uzavretí Zmluvy alebo najneskôr do 10 dní odo dňa uzavretia Zmluvy predložiť kupujúcemu prehlásenie, že podlieha zdaneniu na území tohto členského štátu Európskej únie z príjmov zo zdroja na území, ako aj mimo územia tohto členského štátu EÚ, pričom zahraničný subjekt nie je považovaný na území Slovenskej republiky za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou.
 10. V prípade, ak má zahraničný subjekt, ktorý nie je rezidentom členského štátu EÚ, na území Slovenskej republiky organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň a nepredloží rozhodnutie príslušného správcu dane o platení preddavkov na daň z príjmov, kupujúci zrazí z platieb sumu na zabezpečenie dane za plnenia podľa predmetu Zmluvy v súlade so zákonom o dani z príjmu, platným v Slovenskej republike, resp. v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorá má prednosť pred týmto zákonom, v deň úhrady. Ak tento zahraničný subjekt platí preddavky na daň z príjmov, avšak príslušný správca dane rozhodol vo veci zrážania preddavkov na zabezpečenie dane inak, bude kupujúci postupovať podľa tohto rozhodnutia.
 11. V prípade, že zahraničná osoba je na území Slovenskej republiky registrovaným platiteľom DPH, predloží kupujúcemu k uzavretiu Zmluvy alebo do 10 dní odo dňa uzavretia Zmluvy aj úradné osvedčenie o registrácii za platiteľa DPH s aktuálnym dátumom vydania.

  V prípade, že zahraničná osoba je registrovaným platiteľom DPH v inom členskom štáte EÚ a predmet Zmluvy bude vykonávať ako platiteľ DPH registrovaný k DPH v inom členskom štáte EÚ (príslušný členský štát mu pridelil IČ DPH), je rovnako povinný predložiť kupujúcemu úradne overenú kópiu o registrácii za platiteľa DPH v krajine, ktorá ho za platiteľa k DPH zaregistrovala (ktorá mu pridelila IČ DPH pod ktorým vykonáva predmet Zmluvy). Ak bude zahraničná osoba realizovať predmet Zmluvy prostredníctvom svojej organizačnej zložky alebo stálej prevádzkarne umiestnenej na území Slovenskej republiky, pričom táto organizačná zložka alebo stála prevádzkareň bude platiteľom DPH v Slovenskej republike, zahraničná osoba je povinná predložiť kupujúcemu aj úradne overenú kópiu osvedčenia o registrácii za platiteľa DPH.

 12. Ak zahraničnej osobe po podpise Zmluvy vznikne na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, pričom o tejto skutočnosti neinformuje kupujúceho, zahraničná osoba vyhlasuje a zároveň sa zaväzuje kompenzovať kupujúcemu zabezpečenie dane, pokuty a úroky, ktoré môžu kupujúcemu vzniknúť v dôsledku nezrazenia preddavku na zabezpečenie dane, kde takéto nezrazenie vyplynulo z porušenia oznamovacej alebo inej povinnosti zahraničnej osoby voči kupujúcemu. Kupujúci môže požadovať uvedenú kompenzáciu najskôr v deň doručenia platobného výmeru vydaného príslušným daňovým úradom adresovaného kupujúcemu.
 13. Ak z akéhokoľvek dôvodu správca dane vráti predávajúcemu zrazený a odvedený preddavok na zabezpečenie dane prostredníctvom platiteľa dane, t.j. prostredníctvom kupujúceho, bude táto suma dane poukázaná na účet predávajúceho vo výške a v mene uvedenej v rozhodnutí príslušného správcu dane, maximálne však do výšky zrazenej dane v cudzej mene.
 1. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v Zmluve. Ak miesto plnenia nie je v Zmluve dohodnuté, je povinný predávajúci dodať tovar v mieste sídla kupujúceho.
 2. Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom termíne plnenia.
 3. Kupujúci nie je povinný prevziať tovar pred dohodnutým termínom plnenia.
 4. Nedodržanie termínu plnenia sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy. Kupujúci má zároveň právo uplatniť voči predávajúcemu zmluvné sankcie podľa článku IX. týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 1. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.
 1. Dokladom o prevzatí tovaru kupujúcim je dodací list. Dodací list podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán bude dokladom o splnení predmetu Zmluvy.
 2. Predávajúci je povinný, najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim, odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady stanovené v Zmluve.
 3. Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je dohodnuté v Zmluve, je predávajúci povinný, najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim, predložiť kupujúcemu osvedčenie o preukázaní zhody technických vlastností výrobku s príslušnými technickými predpismi alebo iný doklad preukazujúci súlad vlastností tovaru s požiadavkami všeobecne záväzných alebo technických predpisov. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar výlučne z materiálov s atestami a certifikátmi platnými v Slovenskej republike.
 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva. V opačnom prípade má tovar vady a predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle ustanovení § 422 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
 2. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany tretej osoby nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia autorských práv, práv na ochrannú známku alebo iných podobných práv. Za právne vady tovaru predávajúci zodpovedá v zmysle ustanovení § 433 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
 3. V prípade dodania tovaru s vadami je kupujúci oprávnený:
  • a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, alebo
  • b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, alebo
  • c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
  • d) odstúpiť od Zmluvy.
 4. Nároky z vád tovaru sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.
 1. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude minimálne po dobu 24 mesiacov od jeho dodania kupujúcemu spôsobilý na použitie na dohodnutý resp. obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Ak je táto doba vyznačená dĺžkou záručnej doby vo forme záručného listu alebo trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru dlhšia ako 24 mesiacov od dodania, platí táto doba.
 2. Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak, záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 1. Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru podľa Zmluvy (nedodá tovar v dohodnutom termíne plnenia) má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej kúpnej ceny tovaru uvedenej v Zmluve, a to za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo užívanie tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podľa Zmluvy.
 2. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty kupujúci oznámi predávajúcemu doručením faktúry.
 3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať tovar alebo doklady podľa Zmluvy.
 4. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností.
 5. V prípade omeškania kupujúceho so splnením peňažného záväzku má predávajúci právo fakturovať kupujúcemu úrok z omeškania najviac vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
 6. Ak dôjde k úniku informácií, ktoré majú charakter dôverných informácií alebo obchodného tajomstva z dôvodov, za ktoré zodpovedá predávajúci alebo predávajúci poruší povinnosť stanovenú v článku X. týchto Všeobecných zmluvných podmienok je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu za každé jednotlivé porušenie vo výške 100,- € (slovom: sto euro), ak nie je v Zmluve uvedené inak.
 1. Predávajúci bude nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré mu boli poskytnuté alebo ich akýmkoľvek spôsobom získal v súvislosti s uzavretím a/alebo plnením Zmluvy, ako s informáciami dôverného charakteru a/alebo s informáciami, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.
 2. Predávajúci sa zaväzuje pri nakladaní s takýmito údajmi, informáciami alebo dokumentmi dodržať zásady ich ochrany a utajenia, pričom takéto údaje, informácie alebo dokumenty nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho poskytnúť tretím osobám a ani svojim zamestnancom, ktorí sa nezúčastňujú plnenia Zmluvy.
 3. Predávajúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho uvádzať kupujúceho ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo kupujúceho pri propagácii seba alebo svojej činnosti a to v akejkoľvek forme.
 1. Platnosť Zmluvy môže byť ukončená:
  • uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá;
  • písomnou dohodou zmluvných strán;
  • zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu;
  • písomnou výpoveďou alebo odstúpením od Zmluvy.
 2. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, kupujúci má právo ukončiť platnosť Zmluvy aj pred uplynutím doby platnosti, a to písomnou výpoveďou bez udania dôvodov s jedno (1) mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď predávajúcemu. Pre Nákupné objednávky, uzavreté (vystavené, odoslané) pred skončením platnosti Zmluvy, budú aj po skončení jej platnosti platiť ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, a to až do doby splnenia predmetu príslušnej Nákupnej objednávky.
 3. Výpoveď sa považuje za doručenú aj po 7 dňoch uloženia zásielky na pošte. Zmluvné strany si dohodli aj náhradný spôsob doručovania, a to formou osobného doručenia.
 4. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípade porušenia jej ustanovení, ak k náprave porušenia nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstránenie tohto porušenia. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Plnenia poskytnuté stranami navzájom do okamihu zániku Zmluvy si každá zo strán ponecháva, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 5. Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, kupujúci je oprávnený odstúpiť od Nákupnej objednávky za podmienky, ak predávajúci bude v omeškaní s plnením Nákupnej objednávky o viac ako desať (10) kalendárnych dní. Takéto odstúpenie nemá vplyv na povinnosť predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie plnenia. Právne účinky odstúpenia od Nákupnej objednávky nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
 2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
 3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy resp. Nákupnej objednávky, ak sa dokáže, že:
  • nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí;
  • prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania Zmluvy resp. Nákupnej objednávky predvídať;
  • prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.
 4. Medzi nepredvídateľné a neodstrániteľné prekážky nepatria tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných povolení, licencií alebo podobných oprávnení povinnej strane.
 5. Strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností, a o jej dôsledkoch. Správa sa musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.
 6. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
 7. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú stranu od povinnosti uhradiť škodu, zmluvnú pokutu a iné zmluvne dohodnuté sankcie.
 8. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia tak, aby bol pre oprávnenú stranu prijateľný. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od Zmluvy.
 9. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako jeden (1) mesiac, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená jednostranne od Zmluvy odstúpiť.
 1. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto Zmluve medzi zmluvnými stranami strácajú dňom uzavretia tejto Zmluvy platnosť a sú plne touto Zmluvou nahradené.
 2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
 3. Zmluvy ako aj práva a povinnosti z nich vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným (materiálnym) právom v Slovenskej republike.
 4. Právne vzťahy, ktoré nie sú v Zmluve bližšie upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike, príslušným podľa procesných predpisov platných v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a všetkých kolíznych noriem upravených v dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.
 6. V prípade, že predávajúci má sídlo v zahraničí a zmluvné strany sa nedohodli v Zmluve na komunikačnom jazyku stáva sa komunikačným jazykom jazyk anglický.
 7. Predávajúci svojim podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich stanovené.
Stiahnuť PDF (200 kB)